Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl VATESI informacinių sistemų planavimo ar vystymo, dalyvauja rengiant VATESI informacinių technologijų sistemų diegimo projektus. Vykdo arba dalyvauja vykdant VATESI informacinių sistemų diegimą ir palaikymą;
 • funkciniu operacinių sistemų ir tarnybinių paslaugų lygmeniu administruoja vietinio kompiuterinio tinklo informacines sistemas, tarnybines stotis, serverių virtualizacijos sistemas, kompiuterinio tinklo įrangą, prižiūri tinklinių aptarnaujančių sistemų programinę įrangą;
 • vertina administruojamų VATESI informacinių sistemų naudotojų pasirengimą dirbti su informacine sistema;
 • supažindina administruojamų VATESI informacinių sistemų naudotojus su jiems tenkančiomis informacijos saugos funkcijomis ir atsakomybe prieš jiems suteikiant prieigą prie informacinės sistemos;
 • vykdo administruojamų VATESI informacinių sistemų naudotojų administravimą, jų registravimosi identifikatorių suteikimą, teisių naudotis informacine sistema nustatymą;
 • užtikrina stabilų kompiuterių tinklo įrangos ir informacinių sistemų funkcionavimą ir suderinamumą, atlieka šių sistemų diagnostiką, organizuoja arba vykdo funkcionavimo sutrikimų šalinimą;
 • dalyvauja atliekant naudojamų ir naujų kompiuterių bei kompiuterinių programų instaliaciją, kompiuterizuotų darbo vietų parengimą ir užtikrinant stabilų kompiuterinės įrangos veikimą;
 • prižiūri VATESI kompiuteriniame tinkle esančių kompiuterių programinės ir kompiuterinės įrangos naudojimą, šiai įrangos sutrikus, vykdo arba organizuoja įrangos gedimų šalinimą;
 • prižiūri telekomunikacines sistemas;
 • informuoja saugos įgaliotinį apie administruojamoje informacinėje sistemoje įvykusius saugos pažeidimus, nusikalstamos veiklos požymius, neveikiančias arba netinkamai veikiančias elektroninės informacijos saugos užtikrinimo priemones;
 • dalyvauja analizuojant darbo organizavimo, dokumentų valdymo problemas, Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų sprendimų panaudojimo vidaus administravimo procesų optimizavimui bei informacijos valdymui;
 • rengia arba dalyvauja rengiant technines specifikacijas, sutarčių projektus dėl kompiuterinės technikos, programinės įrangos ir ryšių technikos aptarnavimo, pagal nustatytas viešųjų pirkimų procedūras dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus informacinių technologijų srityje;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant technines specifikacijas bei kitus reikalavimus Europos Sąjungos ar kitų šaltinių finansuojamuose techninės paramos projektuose informacinių technologijų srityje;
 • teikia pasiūlymus bei rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus telekomunikacinių bei informacinių sistemų naudojimo klausimais;
 • renka informaciją apie naujausią kompiuterinę techniką ir programinę įrangą. Teikia pasiūlymus kompiuterinės, programinės, telekomunikacinės įrangos panaudojimui ar įsigijimui;
 • informuoja ir konsultuoja VATESI valstybės pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu vadinama – darbuotojai), informacinių technologijų klausimais, padeda VATESI darbuotojams naudoti kompiuterinę įrangą, tobulinti kompiuterinius įgūdžius ir gilinti žinias informacinių technologijų srityje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų reikalavimus;
 • dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, skirtus VATESI strateginiams tikslams įgyvendinti.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacinių technologijų naudojimą, archyvo tvarkymą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą valstybės institucijoje;
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą fizinių arba technologinių mokslų srityje;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • gerai išmanyti naujausias informacines technologijas, kompiuterines sistemas, ryšių techninę bei telekomunikacinę įrangą;
 • žinoti kompiuterinio tinklo administravimo, kompiuterinių ryšių, duomenų bazių veikimo principus, mokėti dirbti MS Windows Server, Linux serverių programine įranga, Microsoft Active Directory, serverių virtualizacijos programine įranga, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):