Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis specialistas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl VATESI informacinių sistemų planavimo ar vystymo. Vykdo arba dalyvauja vykdant VATESI informacinių sistemų diegimą ir palaikymą;
 • administruoja arba dalyvauja administruojant vietinio kompiuterinio tinklo informacines sistemas, tarnybines stotis, serverių virtualizacijos sistemas, kompiuterinio tinklo įrangą;
 • atlieka kompiuterinės technikos ir periferinių įrenginių parinkimą, diegimą, atnaujinimą, jų techninę priežiūrą (diagnostiką ir remontą);
 • vertina administruojamų VATESI informacinių sistemų naudotojų pasirengimą dirbti su informacine sistema;
 • informuoja saugos įgaliotinį apie administruojamoje informacinėje sistemoje įvykusius saugos pažeidimus, nusikalstamos veiklos požymius, neveikiančias arba netinkamai veikiančias elektroninės informacijos saugos užtikrinimo priemones;
 • rengia arba dalyvauja rengiant technines specifikacijas, sutarčių projektus dėl kompiuterinės technikos, programinės įrangos ir ryšių technikos aptarnavimo, pagal nustatytas viešųjų pirkimų procedūras dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus informacinių technologijų srityje;
 • teikia pasiūlymus dėl VATESI vidaus administravimo teisės aktų telekomunikacinių bei informacinių sistemų naudojimo klausimais tobulinimo;
 • renka informaciją apie naujausią kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, teikia pasiūlymus kompiuterinės, programinės, telekomunikacinės įrangos panaudojimui ar įsigijimui;
 • informuoja ir konsultuoja VATESI valstybės pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu vadinama – darbuotojai), informacinių technologijų klausimais, padeda VATESI darbuotojams naudoti kompiuterinę įrangą, tobulinti kompiuterinius įgūdžius ir gilinti žinias informacinių technologijų srityje;
 • įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų reikalavimus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, informacinių technologijų naudojimą, informacinę saugą;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių arba technologijų mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį nei 1 metų darbo stažą informacinių technologijų sistemų priežiūros srityje;
 • žinoti Microsoft Windows operacines sistemas, kompiuterinio tinklo administravimo, kompiuterinių ryšių veikimo principus, mokėti dirbti MS Windows Server, Microsoft Active Directory, serverių virtualizacijos programine įranga, taikomųjų biuro programų paketu Microsoft Office;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • atnaujinti kompiuterinių darbo vietų įrangą.
 • parengti informacinių sistemų komponentų sąrankas ir informacinių sistemų sąrankos aprašų projektus.
 • atnaujinti serverius pagal numatytas rizikų mažinimo priemones.