Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėjas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • analizuoja VATESI poreikius kompiuterinei ir programinei, telekomunikacinei ir kitai biuro įrangai bei informaciniams leidiniams, teikia pasiūlymus jų įsigijimui, teikia pasiūlymus ir ruošia projektus VATESI informacinių sistemų plėtimui, tobulinimui bei naudojimui;
 • koordinuoja VATESI informacinių ir telekomunikacinių sistemų projektų techninių uždavinių sprendimą ir diegimą;
 • rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus dėl kompiuterinės ir ryšių technikos pirkimo bei aptarnavimo, priima prekes, paslaugas ir darbus pagal šias sutartis;
 • organizuoja ir užtikrina VATESI kompiuterių ir kompiuterinių sistemų bei kompiuterinių tinklų ryšius aptarnaujančių sistemų veikimą. Užtikrina VATESI informacinių sistemų ryšius įstaigos viduje, su VATESI prižiūrimais branduolinės energetikos objektais, mokslinės-techninės paramos organizacijomis bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;
 • organizuoja telekomunikacinių sistemų darbą ir tų sistemų priežiūrą;
 • priima, saugo ir išduoda VATESI turtą (kompiuterinę ir programinę įrangą), kuris jam perduotas;
 • organizuoja ir užtikrina naudojamos kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą bei programinės įrangos panaudojimo auditą VATESI valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu vadinama – darbuotojai), kompiuteriuose;
 • organizuoja raštvedybą ir archyvo tvarkymą VATESI;
 • organizuoja ir vykdo VATESI kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą dokumentų valdymo srityje;
 • organizuoja ir užtikrina kitų institucijų, įstaigų ir VATESI viršininko nutarimų, potvarkių, įsakymų ir kitų dokumentų užduočių vykdymo kontrolę;
 • organizuoja ir dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės plėtros nuostatas VATESI veikloje;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • atlieka informacinių technologijų infrastruktūros ir informacinių sistemų valdymo proceso savininko funkcijas;
 • dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų informacinių technologijų srities darbo patirtį;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • žinoti kompiuterinio tinklo administravimo, kompiuterinių ryšių, duomenų bazių veikimo principus, mokėti dirbti MS Windows Server, Linux serverių programine įranga, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacinių technologijų naudojimą, archyvo tvarkymą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą valstybės institucijoje;
 • gerai išmanyti naujausias informacines technologijas, kompiuterines sistemas, ryšių techninę bei telekomunikacinę įrangą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • Parengti ĮIRI sistemos įteisinimui reikalingus dokumentus.
 • Sutvarkyti informacinių sistemų ir jų komponentų sąrankos aprašus.
 • įgyvendinti informacinių sistemų rizikos įvertinimo ataskaitoje numatytas rizikos mažinimo priemones.