Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji inspektorė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • veda valstybinę branduolinių medžiagų apskaitą;
 • vykdo informacijos surinkimą ir patikrinimą, deklaracijų, ataskaitų, pranešimų pateikimą Europos Komisijai už branduolines medžiagas už kurių apskaitą ir kontrolę atsako VATESI (WLTC branduolinių medžiagų balanso zona);
 • vykdo informacijos iš branduolinių medžiagų turėtojų, tiesiogiai atsiskaitančių Europos Komisijai už branduolines medžiagas, surinkimą ir patikrinimą;
 • vykdo informacijos surinkimą ir patikrinimą, deklaracijų, ataskaitų, pranešimų teikimą Europos Komisijai ir TATENA pagal Papildomo protokolo prie Susitarimo tarp Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Švedijos Karalystės, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energetikos agentūros, įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo(*) III straipsnio 1 ir 4 dalis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 31 tomas, p. 40) 2.a, 2.b ir 2.c straipsnius, išskyrus 2.a.(ix) straipsnį;
 • tvarko duomenų bazę apie Lietuvai paskirtus TATENA ir Europos Komisijos inspektorius, nustatyta tvarka parengia derinimui jų kandidatūras, apie rezultatus informuoja branduolinės energetikos objektus eksploatuojančias organizacijas, TATENA ir Europos Komisiją;
 • tvarko duomenų bazę apie TATENA ir Europos Komisijos atliekamus garantijų patikrinimus bei papildomas prieigas Lietuvoje, gautas oficialias patikrinimų išvadas, prižiūri, kaip šalinami nustatyti trūkumai;
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę bei kitų Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimą, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • nagrinėja pareiškėjų, licencijų, leidimų ar laikinųjų leidimų turėtojų, VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus;
 • prižiūri, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymą, užtikrinant TATENA ir Euratom garantijų taikymą Lietuvoje;
 • teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teikia pasiūlymus dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo, dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo ir dublikato išdavimo, dėl licencijos, leidimo ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • atlieka į Skyrių gaunamų dokumentų tvarkymą ir apskaitą pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, metodinius nurodymus ir VATESI vidaus administravimo dokumentus dokumentų valdymo klausimais:
 • formuoja, kaupia, tvarko Skyriaus dokumentų bylas pagal VATESI dokumentacijos planą ir perduoda jas VATESI archyvui;
 • renka informaciją apie Skyriaus darbuotojų poreikius dokumentacijos tvarkymo sistemos srityje, ją sistemina bei analizuoja, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus dokumentų valdymo sistemos pagerinimo;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus;
 • konsultuoja ūkio subjektus savo kompetencijos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją ir vadovybės įgaliojimus atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio bendradarbiavimo renginiams, dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime, dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • skyriaus vedėjui pavedus, nesant Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus BMK-5, atlieka Skyriaus vedėjo nurodytas Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus BMK-5 pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ir ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą, branduolinio ginklo neplatinimą (branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę, branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolę, visuotinį branduolinių bandymų uždraudimą) ir branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – teisės aktai), Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir TATENA leidiniais;
 • gerai išmanyti branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę reglamentuojančius teisės aktus ir jų taikymą praktikoje;
 • gerai išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimo taisykles, archyvų tvarkymą ir informacijos administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimo taisykles.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • rinkti informaciją iš branduolinių medžiagų turėtojų, apskaitančių šias medžiagas VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje. Vadovaujantis Procedūros aprašu rengti ataskaitas ir deklaracijas už VATESI branduolinių medžiagų balanso zoną ir laiku jas pateikti Europos Komisijai.
 • suorganizuoti branduolinių medžiagų turėtojų, apskaitančių šias medžiagas VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje, branduolinių medžiagų fizinės inventorizacijos patikrinimus
 • vadovaujantis Procedūros aprašu parengti ir pateikti Europos Komisijai ir Tarptautinei atominės energijos agentūrai Papildomo protokolo deklaracijas (išskyrus 2.a.(ix) deklaracijas).
 • suorganizuoti ūkio subjektų branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės patikrinimus bei dalyvauti patikrinimų komisijų veikloje.
 • peržiūrėti visus įslaptintus dokumentus, gautus nuo 2013 iki 2018 metų, įvertinti ir atrinkti dokumentus išslaptinimui ir parengti įslaptintų dokumentų išslaptinimo akto projektą.