Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji inspektorė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • nustatyta tvarka rengia išvadas dėl branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto licencijų išdavimo, licencijų teikti tarpininkavimo paslaugas išdavimo bei galutinį panaudojimą patvirtinančio dokumento išdavimo;
 • tvarko Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau − VATESI) išduotų garantinių raštų registrą;
 • koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucijų veiklą, susijusią su VBBUS įgyvendinimu;
 • organizuoja VATESI darbuotojų, kuriems pagal pavestas funkcijas būtina be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto aikštelę ir (arba) branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas, dalyvauti vežant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas, leidimų gavimą, tokių leidimų galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, tvarko jų apskaitą;
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolę, VBBUS įgyvendinimą Lietuvoje ir kitų Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimą, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • nagrinėja pareiškėjų, licencijų, leidimų ar laikinųjų leidimų turėtojų, VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus;
 • teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teikia pasiūlymus dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo, jų pakeitimo, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo ir dublikato išdavimo, dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus;
 • konsultuoja ūkio subjektus savo kompetencijos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją ir vadovybės įgaliojimus, atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio bendradarbiavimo renginiams, dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime, dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą, branduolinio ginklo neplatinimą (branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę, branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolę, visuotinį branduolinių bandymų uždraudimą) ir branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių verčiantis branduolinės energetikos srities veikla fizinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – teisės aktai), Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais;
 • gerai išmanyti branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolės teisės aktus ir jų taikymą praktikoje;
 • gerai išmanyti branduolinių bandymų uždraudimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų taikymą praktikoje;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimo taisykles.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • pateikti išvadas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl prašymų, susijusių su branduolinių ar kitų dvejopo naudojimo prekių kontrole.
 • suorganizuoti branduolinių dvejopo naudojimo prekių kontrolės patikrinimą bei dalyvauti šio patikrinimo komisijos veikloje.
 • parengti ir pateikti Europos Komisijai ir TATENA Papildomo protokolo prie Susitarimo tarp Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Švedijos Karalystės, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energetikos agentūros, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis (toliau – Papildomas protokolas) ketvirtines eksporto deklaracijas.
 • per einamuosius metus atlikti VATESI integruotos vadybos sistemos procesų vidaus auditus pagal VATESI viršininko patvirtintą Vadybos sistemos auditų 2019 metų planą.
 • parengti ir atsakingiems VATESI skyriams pateikti derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl bendradarbiavimo su Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacija, įsteigiant Nacionalinį duomenų centrą ir įgyvendinant kitas visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties nuostatas, projektą.