Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji inspektorė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja Numatomų grėsmių vertinimo komisijos veiklą;
 • renka ir analizuoja informaciją, reikalingą numatomoms grėsmėms nustatyti ir persvarstyti;
 • nustatyta tvarka gauna, rengia ir siunčia pranešimus TATENA ir kitoms organizacijoms, institucijoms, informuoja kitus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) padalinius apie įvykius, susijusius su paliktosiomis branduolinio kuro ciklo medžiagomis, paliktosiomis branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis, paliktaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radionuklidais užterštais objektais;
 • rengia ir teikia ataskaitas ir kitą informaciją TATENA Incidentų ir nelegalaus radioaktyviųjų medžiagų judėjimo duomenų bazei (angl. Incident and Trafficking Database (ITDB));
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius numatomų grėsmių nustatymą ir persvarstymą, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų, paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų judėjimo prevenciją, branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinių, branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinę saugą, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • nagrinėja pareiškėjų, licencijų, leidimų ar laikinųjų leidimų turėtojų, VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus;
 • teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl įspėjimo apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo, vykdo tolesnę šių poveikio priemonių taikymo procedūrą;
 • teikia pasiūlymus dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo, dėl licencijos ar leidimo pakitimo, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo ir dublikato išdavimo, dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus;
 • konsultuoja ūkio subjektus savo kompetencijos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją ir vadovybės įgaliojimus atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio bendradarbiavimo renginiams, dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime, dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • nesant Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus BMK-4, atlieka Skyriaus vedėjo nurodytas Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus BMK-4 pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą, branduolinio ginklo neplatinimą (branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę, branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolę, visuotinį branduolinių bandymų uždraudimą) ir branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – teisės aktai), Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • gerai išmanyti branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinės saugos teisės aktus, TATENA rekomendacijas šioje srityje ir jų taikymą praktikoje;
 • gerai išmanyti numatomų grėsmių nustatymą reglamentuojančius teisės aktus, TATENA rekomendacijas šioje srityje ir jų taikymą praktikoje;
 • gerai išmanyti paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų, paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų judėjimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus ir jų taikymą praktikoje;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimo taisykles

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • rinkti informaciją bei teikti informacinius pranešimus Tarptautinės atominės energijos agentūros Branduolinių ir radioaktyvių medžiagų nelegalaus judėjimo duomenų bazei (angl. Incident an Trafficking Database) (toliau – TATENA ITDB) apie Lietuvoje rastus paliktuosius šaltinius.
 • analizuoti branduolinio saugumo situaciją pasaulyje (labiausiai atkreipiant dėmesį į įvykius, susijusius su tyčine veika branduolinės energetikos objektuose, ar neteisėta veika, susijusia su branduolinėmis ar kitomis radioaktyviosiomis medžiagomis), teikti informaciją Numatomų grėsmių vertinimo komisijos nariams. Reguliariai rengti TATENA ITDB įvykių apžvalgas ir teikti jas skyriaus vedėjui ir Numatomų grėsmių vertinimo komisijos nariams.
 • vadovaujantis Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis iki 2019 metų pabaigos suorganizuoti vieną Numatomų grėsmių vertinimo komisijos posėdį. Parengti numatomų grėsmių dokumentų projektus.
 • parengti Tarptautinės atominės energijos agentūros Tarptautinės fizinės saugos patarėjų misijos rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo planą ir kontroliuoti jo įgyvendinimą.
 • atlikti arba dalyvauti atliekant VATESI integruotos vadybos sistemos procesų vidaus auditus pagal VATESI viršininko patvirtintą Vadybos sistemos auditų 2019 metų planą.