Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėjas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • užtikrina Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinės saugos konvencijos, Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties ir kitų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą;
 • užtikrina numatomų grėsmių nustatymą ir persvarstymą, dalyvauja numatomų grėsmių vertinimo komisijos veikloje;
 • organizuoja teisės aktų peržiūrą, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę, branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolę, visuotinį branduolinių bandymų uždraudimą, numatomų grėsmių nustatymą ir persvarstymą, fizinę saugą ir paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų, paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymą, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • rengia Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų, kitų tarptautinių įsipareigojimų vykdymo ataskaitas, branduolinio saugumo apžvalgas ir teikia jas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) viršininkui;
 • vykdo integruotos vadybos sistemos Įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo kontrolės proceso savininko funkcijas;
 • planuoja, vykdo ūkio subjektų patikrinimus ir užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus;
 • nagrinėja pareiškėjų, licencijų, leidimų ar laikinųjų leidimų turėtojų, VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus;
 • teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teikia pasiūlymus dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo, dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo ir dublikato išdavimo, dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl įspėjimo apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo, vykdo tolesnę šių poveikio priemonių taikymo procedūrą;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • konsultuoja ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka dalyvauja atestuojant branduolinės energetikos objektų vadovaujančius darbuotojus;
 • VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • koordinuoja veiklą su kitomis priežiūros institucijomis;
 • analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo susitikimuose, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio bendradarbiavimo renginiams, dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime, dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • vykdo kitus VATESI viršininko nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą, branduolinio ginklo neplatinimą (branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę, branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolę, visuotinį branduolinių bandymų uždraudimą) ir fizinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – teisės aktai), Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais;
 • gerai išmanyti branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolės, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolės, Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties įgyvendinimo ir fizinės saugos valstybinio reglamentavimo ir priežiūros procesus ir praktiką šiose srityse;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;
 • būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimo taisykles.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • kontroliuoti ir užtikrinti skyriaus darbo plano vykdymą.
 • įgyvendinat skyriaus funkcijas užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo.
 • vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintu Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašu peržiūrėti ir atnaujinti (jei reikia) numatomas grėsmes branduolinės energetikos objektams ir branduolinėms medžiagoms. Pirmininkauti Numatomų grėsmių vertinimo komisijos posėdžiams.
 • užtikrinti Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinės saugos konvencijos ir jos Pakeitimo įgyvendinimą