Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji specialistė (visuomenės informavimui)

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • siekdamas didinti visuomenės informuotumą apie VATESI vykdomą veiklą, rengia priemones (naujienlaiškius, elektroninius ir (ar) spausdintus leidinius, straipsnius, pranešimus, pristatymus) ir išplatina parinktais informacijos sklaidos kanalais tikslinėms suinteresuotųjų šalių grupėms;
 • stebi ir analizuoja informaciją Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje apie branduolinės energetikos objektų veiklą ir saugą, rengia spaudos apžvalgas, teikia jas VATESI darbuotojams;
 • rengia informacinius pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis apie VATESI veiklą, siūlo ir parenka tinkamiausius informacijos sklaidos būdus ir priemones;
 • užtikrindamas visuomenei teikiamos informacijos aktualumą VATESI interneto svetainėje, atlieka svetainės turinio tvarkytojo funkcijas, rengia svetainės lankytojų analizę, teikia vertinimus bei pasiūlymus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėjui (PVI-1) ir kitiems VATESI darbuotojams dėl svetainės turinio tvarkymo;
 • vykdo su ryšių su visuomene veikla susijusius kiekybinius ir kokybinius tyrimus;
 • siekdamas kurti vientisą VATESI vizualinį identitetą, rengia vaizdo ir garso medžiagą informacijos sklaidai;
 • organizuoja VATESI viešuosius renginius;
 • organizuoja atsakymų rengimą į interesantų užklausas;
 • dalyvauja VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • dalyvauja valdant krizių komunikaciją institucijos lygiu;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus ryšių su suinteresuotomis šalimis palaikymo, visuomenės informavimo bei lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
 • dalyvauja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos terminijos komisijos veikloje;
 • peržiūri VATESI viešai skelbiamus ataskaitinius dokumentus ir teisės aktų projektus ir konsultuoja VATESI darbuotojus redaguojant VATESI ataskaitinius dokumentus, rengiamus teisės aktų projektus, VATESI viršininko pavedimu – kitus dokumentus;
 • pagal savo kompetenciją ir VATESI viršininko įgaliojimus atstovauja VATESI;
 • rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus ir kitus teisės aktus visuomenės informavimo klausimais, dalyvauja rengiant kitus vidaus administravimo teisės aktus;
 • keičiasi informacija apie branduolinę, radiacinę, fizinę saugą ir branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimą su užsienio šalių branduolinę saugą reguliuojančiomis institucijomis, Lietuvos ir užsienio komunikacijos specialistais dirbančiais branduolinės energetikos srityje;
 • vertina VATESI darbuotojų informacinius poreikius, tvarko VATESI gaunamus informacinius leidinius ir užtikrina galimybę visiems VATESI darbuotojams naudotis turima literatūra bei informacija;
 • tvarko dokumentų bylas, susijusias su visuomenės informavimu, priskirtas jam bei Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėjui (PVI-1), pagal VATESI dokumentacijos planą ir perduoda jas darbuotojui, atsakingam už VATESI archyvo tvarkymą;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėjo (PVI-1) nenuolatinio pobūdžio su VATESI funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą, taip pat VATESI veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti valstybinės kalbos reikalavimus reglamentuojančius teisės aktus;
 • būti susipažinęs su TATENA vykdoma veikla;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 6 mėnesių darbo komunikacijos (viešųjų ryšių, visuomenės informavimo) srityje patirtį;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant informacinius pranešimus bei dokumentus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti rengti informaciją visuomenei, rašyti tekstus interneto svetainėms ir leidiniams lietuvių ir anglų kalbomis;
 • gebėti pasiūlyti ir praktiškai taikyti naujoves interneto svetainių kūrimo ir turinio tvarkymo srityje;
 • gebėti konsultuoti VATESI darbuotojus ryšių su visuomene, visuomenės informavimo ir lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • būti susipažinęs su įslaptintos informacijos, žymimos žyma „riboto naudojimo“, apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera), naudotis internetu, garso ir vaizdo perteikimo technologijomis;
 • sugebėti efektyviai bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • parengti ir paskelbti informaciją anglų kalba apie branduolinės energetikos objektų saugą Lietuvoje svetainės www.vatesi.lt skyriuje "Nuclear Facilities"
 • parengti ne mažiau kaip 35 pranešimus spaudai (žinutes) pagal VATESI veiklos sritis.
 • pagal patvirtintą 2019 m. Suinteresuotųjų šalių stebėsenos planą įvykdyti dvi suinteresuotųjų šalių apklausas, parengti ataskaitą ir pateikti VATESI patarėjui (visuomenės informavimui).
 • aptarnauti (atsakyti ar peradresuoti konkretiems respondentams) interesantų užklausas.