Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patarėjas (visuomenės informavimui)

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja VATESI visuomenės informavimo veiklą, užtikrina šios suplanuotos veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos visuomenei apie VATESI veiklą teikimą ir ją teikia;
 • gerindamas bendradarbiavimą su VATESI veikla suinteresuotomis šalimis keičiasi informacija su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei užsienio valstybių įstaigų bei tarptautinių organizacijų spaudos tarnybomis, asociacijomis, viešosiomis įstaigomis;
 • atsako į žiniasklaidos atstovų paklausimus, rengia pranešimus žiniasklaidai;
 • užtikrina teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų bei visuomenės informavimo įstatymų nuostatų įgyvendinimą, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra neteiktina;
 • organizuoja tikslinius renginius suinteresuotoms šalims ir visuomenės informavimo priemonių atstovams;
 • koordinuoja užsienio svečių delegacijų vizitus ir priėmimus VATESI;
 • analizuoja VATESI padalinių parengtą informaciją apie saugą, teikia pasiūlymus VATESI viršininkui dėl visuomenės informavimo ir pranešimų žiniasklaidai rengimo;
 • pagal kompetenciją koordinuoja VATESI padalinių bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, įvairiomis visuomenės grupėmis;
 • stebi ir analizuoja aktualią Lietuvos bei užsienio žiniasklaidoje pateiktą informaciją apie saugą ir kitą VATESI reikšmingą informaciją bei pristato ją VATESI viršininkui bei VATESI valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau kartu vadinama – darbuotojai), prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka reikalauja paneigti arba patikslinti viešai paskelbtą tikrovės neatitinkančią, informaciją, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama oficiali, VATESI poziciją atitinkanti informacija;
 • planuoja ir organizuoja informacinio leidinio „Branduolinė sauga Lietuvoje. VATESI metų veiklos ataskaita“ ir kitų leidinių apie VATESI veiklą leidybą ir platinimą;
 • organizuoja suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių stebėseną, teikia informaciją ir pasiūlymus viršininkui dėl informacijos teikimo ir bendradarbiavimo gerinimo;
 • užtikrindamas, kad VATESI interneto svetainėje būtų skelbiama aktuali informacija, koordinuoja informacijos pateikimą VATESI interneto svetainėje, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo ir informacijos atnaujinimo;
 • vykdo visuomenės informavimo ir suinteresuotųjų šalių stebėsenos proceso savininko funkcijas;
 • VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI visuomenės informavimo klausimais;
 • dalyvauja VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • organizuoja krizių komunikacijos valdymą institucijos lygiu;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus ryšių su suinteresuotomis šalimis palaikymo, visuomenės informavimo, vidinės komunikacijos bei lietuvių kalbos vartojimo klausimais (nesant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vyriausiojo specialisto (VSVI-2);
 • dalyvauja Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) darbo grupės dėl reguliuojančiųjų institucijų komunikacijos ir veiklos skaidrumo užtikrinimo veikloje, keičiasi informacija apie branduolinę, radiacinę, fizinę saugą ir branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimą su užsienio šalių branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų komunikacijos specialistais;
 • siekdamas tinkamai sureguliuoti informacijos sklaidą, rengia ir dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus ir kitus teisės aktus visuomenės informavimo klausimais;
 • vykdo kitus VATESI viršininko nenuolatinio pobūdžio su VATESI funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – radiacinė sauga) ir branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinę saugą (toliau – fizinė sauga), Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimus, visuomenės informavimą, informacijos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų gavimo tvarką, tarptautinėmis sutartimis (toliau – teisės aktai) ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) veikla;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės valdymo pagrindus, politinę sistemą, bendrą politinę ir ekonominę situaciją;
 • išmanyti ryšių su visuomenę veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo bei atstovavimo institucijai principus;
 • išmanyti diplomatinio ir valstybinio protokolo taisykles;
 • išmanyti bendruosius reikalavimus, taikomus valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;
 • gebėti analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, efektyviai spręsti problemas;
 • būti susipažinęs su įslaptintos informacijos, žymimos žyma „riboto naudojimo“, apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėti taikyti naujas žinias ir įgūdžius praktiškai;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • Užtikrinti, kad laiku ir kokybiškai būtų teikiama informacija visuomenei apie VATESI priimtus sprendimus ir efektyvią saugos priežiūrą.
 • Įvykdyti suinteresuotųjų šalių stebėsenos 2019 m. planą ir parengti 2018 m. suinteresuotų šalių stebėsenos plano vykdymo ataskaitą.
 • Parengti ir išleisti VATESI metinę veiklos ataskaitą lietuvių ir anglų kalba.