Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja ES paramos projektų valdymo procesą, vykdo ES paramos projektų įgyvendinimo priežiūrą, nagrinėja ir vertina Skyriaus gaunamus ES paramos projektų dokumentus, teikia išvadas dėl jų, rengia su ES paramos projektais susijusius dokumentus ir ataskaitas;
 • koordinuoja TATENA nacionalinių projektų rengimą ir įgyvendinimą, rengia šių projektų įgyvendinimo ataskaitas;
 • koordinuoja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) ir kitų suinteresuotų organizacijų specialistų dalyvavimą TATENA regioniniuose projektuose;
 • koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio šalių branduolinę saugą reguliuojančiomis institucijomis, rengia ir(ar) dalyvauja rengiant bendradarbiavimo sutartis;
 • vykdo Tarptautinio bendradarbiavimo valdymo proceso savininko funkcijas;
 • tvarko Skyriaus dokumentus ir bylas;
 • rengia ir dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus organizuojamus pasitarimus;
 • pagal savo kompetenciją ir VATESI viršininko įgaliojimus atstovauja VATESI;
 • rengia bei teikia informaciją atliekant nacionalinės sistemos ir VATESI periodinį savo veiklos įvertinimą bei atitinkamų nacionalinės sistemos dalių ir VATESI tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekiant nuolat gerinti branduolinę saugą;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto PVS-2, atlieka Skyriaus vedėjo nurodytas Skyriaus vyriausiojo specialisto PVS-2 pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • dalyvauja veiklos branduolinėje energetikoje licencijų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, ir leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose, išdavimo procese: rengia informaciją VATESI interneto svetainei apie VATESI licencijavimo paslaugų teikimą, dalyvauja rengiant su VATESI priimamu sprendimu susijusius dokumentus;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų institucijų, įstaigų, mokslinės techninės paramos organizacijų, tarptautinių bei kitų šalių organizacijų darbuotojus pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo kitus VATESI viršininko ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą, fizinę saugą ir branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų užtikrinimą reglamentuojančiais teisės aktais, ES teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir TATENA leidiniais;
 • turėti technologijos, fizinių ar socialinių mokslų srities arba humanitarinių mokslų studijų srities anglų filologijos studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą bei ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus, ataskaitas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • koordinuoti Lietuvos specialistų dalyvavimą TATENA regioninių ar nacionalinio projekto, branduolinės saugos srityje, renginiuose.
 • parengti ir pateikti TATENA reikiamus su VATESI koordinuojamų TATENA nacionalinių projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus ir(ar) informaciją.
 • išnagrinėti ir pateikti išvadas dėl Ignalinos programos projekto Nr. VAT.06 įgyvendinimo dokumentų.
 • parengti ir atnaujinti informaciją VATESI interneto svetainei apie licencijavimo veiklą, įskaitant duomenis susijusius su teisės aktų įgyvendinimu dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese.