Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

koordinuoja VATESI strateginio planavimo veiklos vykdymą:

rengia VATESI strateginių ir metinių planų projektus;

kontroliuoja VATESI strateginio plano įgyvendinimą ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl strateginio planavimo veiklos tobulinimo Strateginio planavimo grupei;

vykdo Strateginio planavimo proceso savininko bei Strateginio planavimo grupės sekretoriaus funkcijas;

rengia strateginio plano įgyvendinimo ataskaitų projektus bei kitą su strateginio plano įgyvendinimu susijusią informaciją;

rengia, renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie VATESI integruotą vadybos sistemą, vykdo VATESI vadybos sistemos koordinatoriui pavestas funkcijas, taip pat:

vykdo Procesų valdymo proceso savininko funkcijas;

vykdo Rizikų valdymo proceso savininko bei Rizikų valdymo grupės sekretoriaus funkcijas;

vykdo Neatitikčių valdymo, korekcinių veiksmų proceso savininko funkcijas;

teikia pasiūlymus dėl VATESI vidaus administravimo ir informacinių sistemų tobulinimo siekiant užtikrinti reikiamą Skyriaus koordinuojamų darbų ir (ar) projektų valdymą bei kontrolę;

rengia Skyriaus darbo planų ir ataskaitų projektus;

Skyriaus vedėjui pavedus, nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto PVS-3, atlieka Skyriaus vedėjo nurodytas Skyriaus vyriausiojo specialisto PVS-3 pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

dalyvauja veiklos branduolinėje energetikoje licencijų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, ir leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose, išdavimo procese: peržiūri, patikrina ir registruoja paraiškos dokumentų peržiūros ir įvertinimo ataskaitas, dalyvauja rengiant su VATESI priimamu sprendimu susijusius dokumentus;

dalyvauja rengiant branduolinę saugą, radiacinę saugą, fizinę saugą ir branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų užtikrinimą reglamentuojančius teisės aktus, VATESI vidaus administravimo teisės aktus, pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

pagal savo kompetenciją VATESI viršininko pavedimu atstovauja VATESI;

rengia bei teikia informaciją atliekant nacionalinės sistemos ir VATESI periodinį savo veiklos įvertinimą bei atitinkamų nacionalinės sistemos dalių ir VATESI tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekiant nuolat gerinti branduolinę saugą;

pagal savo kompetenciją dalyvauja tarptautinėse misijose;

dalyvauja rengiant Skyriaus organizuojamus pasitarimus;

vykdo VATESI Terminijos komisijos sekretoriaus funkcijas;

teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų  institucijų bei įstaigų darbuotojus pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;

vykdo kitus VATESI viršininko ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą, fizinę saugą, branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų užtikrinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, kokybės vadybos standartais ir TATENA leidiniais;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos, fizinių mokslų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, pažymas, išvadas bei rekomendacijas, formuluojant užduotis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • parengti VATESI 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektą, suvesti su strateginiu planavimu susijusius duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.
 • atlikti VATESI vadybos sistemos vidaus auditus.
 • pasiruošti VATESI kokybės vadybos sistemos priežiūros auditui.
 • patikslinti VATESI integruotos vadybos sistemos vadovą.
 • parengti Licencijos Nr. 1/2006 pakeitimą.