Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji inspektorė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia licencijų ir leidimų išdavimą, pakeitimą, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą reglamentuojančius teisės aktus ir dalyvauja rengiant kitus branduolinę saugą, radiacinę saugą, fizinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, įskaitant siūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikimą;
 • koordinuoja ūkio subjektų pateiktų paraiškų nagrinėjimo procesus, licencijų ir leidimų išdavimą, pakeitimą, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • vykdo Licencijavimo proceso savininko funkcijas;
 • nagrinėja pareiškėjų arba licencijų turėtojų pateiktus dokumentus;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus, rengia patikrinimų planus;
 • pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja VATESI avarinės parengties veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • rengia bei pateikia informaciją atliekant nacionalinės sistemos ir VATESI periodinį savo veiklos įvertinimą bei atitinkamų nacionalinės sistemos dalių ir VATESI tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekiant nuolat gerinti branduolinę saugą;
 • dalyvauja pagal savo kompetenciją tarptautinėse misijose ir bendradarbiavimo bei paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų institucijų bei įstaigų darbuotojus pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo kitus VATESI viršininko ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą, fizinę saugą, branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų užtikrinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos, fizinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, pažymas, išvadas bei rekomendacijas, formuluojant užduotis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • koordinuoti darbus, susijusius su paraiškomis išduoti licencijas ir (ar) leidimus, numatytus Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme.
 • parengti 2 sprendimus (VATESI viršininko įsakymo projektus) dėl licencijos ar leidimo išdavimo.
 • peržiūrėti ir pakeisti VATESI pagal Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymą išduotas galiojančias licencijas ir leidimus panaikinant licencijų ir leidimų priedus.
 • išnagrinėti 5 paraiškos licencijai ar leidimui gauti, paraiškos licencijai ar leidimui pakeisti dokumentus.
 • patikslinti VATESI integruotos vadybos sistemos Licencijavimo procedūros aprašą.