Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Projektų valdymo skyriaus vedėjas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • dalyvauja viešojo administravimo teisės aktų rengime – rengia ir dalyvauja rengiant saugos reikalavimus, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, įskaitant siūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikimą;
 • užtikrina VATESI strateginio planavimo veiklą, analizuoja VATESI veiklą ir teikia pasiūlymus dėl strateginio ir metinio veiklos planų projektų;
 • tobulina VATESI integruotą vadybos sistemą, vykdo vadovybės atstovo integruotai vadybos sistemai, Vadybos sistemos analizės ir gerinimo proceso savininko funkcijas;
 • vykdo integruotos vadybos sistemos Vidaus audito proceso savininko funkcijas;
 • vykdo Organizacinės kultūros formavimo ir sklaidos proceso savininko funkcijas;
 • vykdo Projektų valdymo proceso savininko funkcijas;
 • užtikrina Europos Sąjungos ir kitų užsienio institucijų paramos ir bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą VATESI;
 • užtikrina TATENA nacionalinių projektų rengimą ir įgyvendinimą bei dalyvavimą TATENA regioniniuose projektuose;
 • užtikrina bendradarbiavimo su užsienio šalių branduolinę saugą reguliuojančiomis institucijomis koordinavimą, dalyvauja rengiant bendradarbiavimo sutartis;
 • organizuoja reikalavimo atlikti nacionalinės sistemos ir VATESI periodinį savo veiklos įvertinimą bei atitinkamų nacionalinės sistemos dalių ir VATESI tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekiant nuolat gerinti branduolinę saugą, įgyvendinimą;
 • atlieka analizę, rengia bei teikia informaciją atliekant nacionalinės sistemos ir VATESI periodinį savo veiklos įvertinimą bei atitinkamų nacionalinės sistemos dalių ir VATESI tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekiant nuolat gerinti branduolinę saugą;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja tarptautinėse misijose;
 • užtikrina ūkio subjektų pateiktų paraiškų dėl veiklos branduolinėje energetikoje licencijų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, ir leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose, (toliau – licencijos ir leidimai) nagrinėjimo procesų vykdymą, licencijų ir leidimų išdavimo, pakeitimo, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo koordinavimą;
 • konsultuoja ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją planuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus, vykdo patikrinimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja veiklą su kitomis priežiūros institucijomis;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų institucijų, įstaigų, mokslinės techninės paramos organizacijų, tarptautinių bei kitų šalių organizacijų darbuotojus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, technologijos mokslų studijų srities inžinerijos studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų srities, verslo ir vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą, fizinę saugą, branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų užtikrinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
 • būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • Koordinuoti vykdomą veiklą, siekiant užtikrinti, kad teisės aktų nustatytu laiku būtų parengtas ir suderintas VATESI 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektas bei metinio VATESI veiklos plano projektas.
 • Užtikrinti per einamuosius metus reikiamų VATESI sprendimų (VATESI viršininko įsakymų projektų) parengimą dėl licencijų, leidimų išdavimo ir(ar) pakeitimo.
 • Užtikrinti, kad būtų efektyviai naudojamasi TATENA suteikiamomis galimybėmis dėl Lietuvos specialistų dalyvavimo TATENA regioninių ar nacionalinių projektų, branduolinės saugos srityje, renginiuose.
 • Užtikrinti pasirengimą 2020 m. planuojamai Lietuvoje TATENA IRRS kitai (angl. follow-up) misijai.