Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI atliekami patikrinimai

VATESI atlieka ūkio subjektų patikrinimus, kurių metu nustatoma, kaip laikomasi branduolinę saugą, radiacinę saugą branduolinės energetikos objektuose, fizinę saugą, saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą, avarinę parengtį branduolinės energetikos objektuose, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą bei branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų, taip pat kitų reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų. VATESI turi teisę tikrinti:


•    pareiškėjus VATESI išduodamoms licencijoms, leidimams ir laikiniesiems leidimams gauti;
•    VATESI išduotų licencijų, leidimų, laikinųjų leidimų ir sertifikatų turėtojus (pavyzdžiui, VĮ Ignalinos atominė elektrinė);
•    branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybas;
•    asmenis registravusius veiklą, nurodytą Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše, ir kitus Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis;
•    licencijų ir leidimų turėtojams paslaugas teikiančius, prekes tiekiančius ar darbus atliekančius asmenis
•    branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimą atliekančius asmenis;
•    asmenis, vykdančius branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (pavyzdžiui, įmonės, naudojančios jonizuojančios spinduliuotės šaltinius tiekiant paslaugas Ignalinos AE teritorijoje);
•    kitus su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusią veiklą vykdančius asmenis (pavyzdžiui, nedidelių kiekių branduolinių medžiagų turėtojus).

Planuodama ir vykdydama patikrinimus VATESI vadovaujasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“, kontroliniais klausimynais ir kitais teisės aktais bei VATESI vadybos sistemos dokumentais.

Patikrinimo tikslas yra patikrinti ūkio subjekto vykdomos ar planuojamos vykdyti veiklos atitiktį galiojantiems teisės aktams ir branduolinės saugos normatyviniams techniniams dokumentams. Patikrinimo objektai gali būti įvairūs, pavyzdžiui, tikrinama ar laiku ir tinkamai atliekama eksploatuojamų įrengimų techninė priežiūra, kaip įgyvendinamos darbuotojų mokymų programos, saugos gerinimo priemonės, įrengimų modifikacijos (patobulinimai), kaip pasirengta avarinėms situacijoms. VATESI patikrinimai yra viena iš ūkio subjektų priežiūros priemonių, padedančių laiku išaiškinti esamus trūkumus bei kylančias problemas tam, kad būtų išvengta nukrypimų (prevencijos principas) nuo branduolinės saugos reikalavimų, taisyklių ar kitų teisės aktų, kurie gali sukelti saugaus eksploatavimo ribų ir (ar) sąlygų pažeidimus ir (arba) nepriimtiną jonizuojančiosios spinduliuotės keliamą pavojų darbuotojams, gyventojams ir aplinkai. Patikrinimai kartu su kitomis ūkio subjektų priežiūros priemonėmis (pavyzdžiui, saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūra ir įvertinimu) leidžia VATESI objektyviai spręsti ar ūkio subjektas užtikrina priimtiną savo veiklos saugos lygį.

VATESI vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus.

Planiniai patikrinimai atliekami pagal VATESI viršininko įsakymu patvirtintą VATESI patikrinimų planą, kuris sudaromas kalendoriniams metams. Vidutiniškai per metus VATESI atlieka apie 45 planinius patikrinimus.

Neplaniniai patikrinimai atliekami esant Branduolinės saugos įstatymo 28 straipsnio 11 dalyje, Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje arba Viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 12 ir 13 dalyse nurodytiems pagrindams. Per metus VATESI paprastai atlieka iki 2 neplaninių patikrinimų.

VATESI patikrinimai gali būti reguliarieji, tiksliniai ir techniniai.

Reguliarusis patikrinimas – patikrinimas, vykdomas atsižvelgiant į ūkio subjekto vykdomos įprastinės veiklos tvarkaraščius ar į kitus ūkio subjekto vykdomos veiklos aspektus, kuriuos, siekiant ūkio subjekto vykdomos veiklos valstybinės priežiūros pagal VATESI kompetenciją tikslų, būtina reguliariai tikrinti.

Tikslinis patikrinimas – patikrinimas, kurio tikslas yra patikrinti specifinius saugos aspektus ar reaguoti į susiklosčiusias netikėtas, neplanuotas, neįprastas situacijas, įvykusį neįprastąjį įvykį ar gautą specifinę informaciją ir kuris nepriskiriamas prie reguliariųjų ir techninių patikrinimų.

Techninis patikrinimas – VATESI darbuotojų dalyvavimas ūkio subjekto vykdomoje branduolinės energetikos objektų konstrukcijų, sistemų ar komponentų (sistemų ar elementų), kitos įrangos techninėje patikroje ar kitame ūkio subjekto atliekamame patikrinime, siekiant ūkio subjekto vykdomos veiklos valstybinės priežiūros pagal VATESI kompetenciją tikslų.

Atliktų patikrinimų rezultatai įforminami patikrinimo ataskaitoje, pažymint visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, mažareikšmius pažeidimus ir gerosios praktikos neatitiktis.

Pažeidimas – patikrinimo metu nustatytas ūkio subjekto veikimas ar neveikimas, dėl kurio pažeidžiami įstatymai, branduolinės saugos reikalavimai, branduolinės saugos taisyklės ar kiti galiojantys teisės aktai, licencijos ar leidimo galiojimo sąlygos.

 

Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas (toliau – mažareikšmis pažeidimas) – teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuriuo padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms yra labai nedidelė. Pažeidimas priskiriamas prie mažareikšmių, jeigu nustatoma, kad tai smulkus teisės aktų reikalavimų, išskyrus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, pažeidimas, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų.

Gerosios praktikos neatitiktis – Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) saugos pagrindų, saugos reikalavimų, saugos gairių, branduolinio saugumo pagrindų, branduolinio saugumo rekomendacijų, šių rekomendacijų įgyvendinimo ir techninių gairių, Vakarų šalių branduolinės saugos priežiūros institucijų asociacijos (toliau – WENRA) saugos lygių, tikslų ir (ar) kitos TATENA ir (ar) WENRA publikuotos informacijos arba kitos pripažintos gerosios praktikos, susijusios su sauga, nesilaikymas.

 

 

Už pažeidimus taikomos poveikio priemonės

 

Dėl patikrinimų metu nustatytų pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos poveikio priemonės. Pavyzdžiui, privalomi vykdyti nurodymai pašalinti nustatytus pažeidimus nustatytais terminais, sustabdyti su pažeidimu susijusius darbus, taip pat įspėjimas apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, administracinių nusižengimų protokolų surašymas, piniginės baudos ir kitos priemonės.

Dėl patikrinimų metu nustatytų mažareikšmių pažeidimų, kurie atitinka bent vieną iš Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“, patvirtintų VATESI viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, 24 ir 25 punktuose nurodytą kriterijų, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos poveikio priemonės:

žodinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą, kai mažareikšmį pažeidimą galima pašalinti patikrinimą atliekančio VATESI darbuotojo akivaizdoje;

rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą, kai mažareikšmio pažeidimo negalima pašalinti patikrinimą atliekančio VATESI darbuotojo akivaizdoje.

Detalus poveikio priemonių aprašymas pateikiamas 2019 m. birželio 3 d. viešai paskelbtoje konsultacijoje apie Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos taikomos poveikio priemones.


Patikrinimo metu nustačius gerosios praktikos neatitikčių, ūkio subjektas informuoja VATESI apie priimtą sprendimą dėl to, ar bus taikomos koreguojamosios priemonės. Jei priimtas sprendimas jas taikyti, VATESI teikia savo išvadas dėl jų įgyvendinimo priimtinumo.

Tikrintas ūkio subjektas, išanalizavęs VATESI viršininko pateiktą privalomą vykdyti nurodymą, parengia priemonių planą privalomam vykdyti nurodymui įgyvendinti ir pateikia jį VATESI, kuri prižiūri, kad visi pažeidimai būtų tinkamai ir laiku pašalinti.

Baudų skyrimas, licencijos galiojimo sustabdymas ar licencijos panaikinimas yra kraštutinės priemonės ir VATESI praktikoje dar nėra taikytos. Tai parodo licencijų turėtojų atsakingą požiūrį į branduolinės saugos užtikrinimą.

 

2021 m. VATESI patikrinimų planas (2021-11-25)

Kontroliniai klausimynai


 

 

 

Atnaujinta 2021-11-26