Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai

Teisės aktų, reglamentuojančių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai priskirtos priežiūros srities reikalavimus, sąrašas (aktuali redakcija nuo 2018-12-06)

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skatina ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančias institucijas veikloje taikyti pažangias verslo priežiūros priemones: 

Informacija apie tikrinamųjų ūkio subjektų teises ir pareigas (.pdf)

Gerosios verslo priežiūros praktikos (youtube)

 

2017 m. siūlomi keisti ar priimti nauji teisės aktai, kuriuose numatytos priemonės, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama priežiūros našta ūkio subjektams, nurodomi Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2017 metų plane

 

 

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rugsėjo 22 dieną VATESI kaip ir dauguma verslo priežiūrą atliekančių institucijų prisijungė prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų. Šiuo dokumentu pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais įsipareigota:

  • aktyviai teikti konsultacijas ir pagalbą, padedant laikytis teisės aktų
  • baudas ir kitas griežtas poveikio priemones taikyti tik tada, kai tai neišvengiama, tai yra jos būtinos siekiant užkirsti kelią realiai gresiančiai nelaimei.

 

 

Patikrinimų veikla

VATESI atlieka ūkio subjektų patikrinimus, kurių metu nustatoma, kaip laikomasi branduolinę saugą, radiacinę saugą branduolinės energetikos objektuose, fizinę saugą, saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą, avarinę parengtį branduolinės energetikos objektuose, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą bei branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų, taip pat kitų reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų.

 

Planuodama ir vykdydama patikrinimus VATESI vadovaujasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“, kontroliniais klausimynais ir kitais teisės aktais bei VATESI vadybos sistemos dokumentais.

 

Daugiau informacijos apie patikrinimus >>

 

 

Kontroliniai klausimynai

Kontrolinis klausimynas – tai ūkio subjektų priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, pagal kurį atliekamas ūkio subjekto patikrinimas. Jis sudarytas iš kontrolinių klausimų, apimančių tam tikros srities svarbiausius teisės aktų reikalavimus.    

Kontrolinių klausimynų taikymo tikslas – padėti ūkio subjektams skirti daugiau dėmesio pagrindinių reikalavimų įgyvendinimui.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) yra parengusi 5 kontrolinius klausimynus, kurie yra patvirtinti VATESI viršininko 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 22.3-113 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vykdomų patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ ir įsigaliojo 2017 m. lapkričio 1 d.:

1. Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (naudoti, saugoti šaltinius) patikrinimo kontrolinis klausimynas;
2. Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (veiklos jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte) patikrinimo kontrolinis klausimynas;
3. Fizinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo branduolinės energetikos srities veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (naudoti, saugoti šaltinius) kontrolinis klausimynas;
4. Patikrinimų, susijusių su įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo įgyvendinimu, kontrolinis klausimynas;
5. Darbuotojų bei asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, vykdančių branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalomojo radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo vykdytojų patikrinimo kontrolinis klausimynas.

Patikrinimų planas

VATESI kasmet sudaromas ir VATESI viršininko įsakymu patvirtinamas metinis planinių patikrinimų planas, kuris yra skelbiamas viešai.

 

2019 m. VATESI patikrinimų planas (2018-12-20)

Patikrinimų vertinimas

 

 

Viešosios konsultacijos

Norėdami gauti konsultaciją, prašome pateikti prašymą jums patogiausiu būdu:


- raštu – atvykus į VATESI (dokumentai priimami 239 kabinete);
- užpildytą prašymą siunčiant paštu ar per pasiuntinį (VATESI adresas: A. Goštauto G. 12, Vilnius, 01108) arba faksu (8 5) 261 4487;
- el. p. adresu atom(at)vatesi.lt, siunčiant skenuotą .pdf dokumentą (prašymą) su asmens rekvizitais ir parašu.

Prašymo suteikti konsultaciją forma

 

Informacija apie 2016 m. suteiktas konsultacijas

VATESI savo iniciatyva 2016 m. patvirtino dvi rašytines ir viešai paskelbtas konsultacijas – apie VATESI taikomas poveikio priemones bei apie VATESI išduodamas licencijas ir leidimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu.

Be šių konsultacijų į VATESI buvo kreiptasi telefonu, taip pat ūkio subjektai konsultuoti susitikimų metu. Daugiausia klausimų telefonu buvo gauta dėl teisės aktų nuostatų taikymo licencijų branduolinės energetikos srities veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinių medžiagų apskaitos tvarkymo, fizinės saugos srityse.

VATESI viešai paskelbtos konsultacijos.

Priimtų sprendimų apskundimo tvarka

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos sprendimai arba tais atvejais, kai sprendimas nebuvo priimtas, šis faktas, atsižvelgiant į sprendimo rūšį, gali būti skundžiami:

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatytais atvejais ir tvarka Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai;

2. Lietuvos Respublikos administracinių ginčių komisijų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka Vyriausiajai administracinių ginčių komisijai;

3. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos sprendimai dėl baudos, nurodytos Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnyje skundžiamos Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 27 dalyje nurodyta tvarka.

 

Asmuo, nesutinkantis su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos priimtu nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje skundą gali paduoti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka apylinkės teismui per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūną. 

 

 

2017 m. vykdytų patikrinimų skaičius, pobūdis, trukmė

 

2017 m. VATESI specialistaiai atliko 49 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje buvo atlikti 44 patikrinimai, 2 patikrinimai atlikti VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje, po vieną patikrinimą – AB „Vilniaus metrologijos centras“, UAB „Metesta“ ir UAB „SMT Group“. Patikrinimų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas saugos reikalavimams vykdant galutinai sustabdytų Ignalinos AE energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, senėjimo valdymą. Taip pat buvo tikrinama, kaip vykdomi saugos reikalavimai atliekant bandymus, kurių metu naudojamos branduolinės ar branduolinio kuro ciklo medžiagos, kaip vykdomi nebereikalingų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų radiacinė ir fizinė sauga, avarinė parengtis, branduolinio ginklo neplatinimo kontrolė, kaip vykdomi Ignalinos AE darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų tinkama kvalifikacija. Taip pat patikrinta, kaip Ignalinos AE vykdo privalomojo radiacinės saugos mokymo paslaugų tiekėjui taikomus reikalavimus.

Patikrinimai buvo vykdomi vadovaujantis Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2017 m. patikrinimų planu, patvirtintu VATESI viršininko 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 22.3-204 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2017 m. patikrinimų plano patvirtinimo“.

Vidutinė vieno atlikto patikrinimo trukmė – 1 darbo diena.

2017 m. ūkio subjektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastas, priežastys, taikytos poveikio priemonės, dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatos

2017 m. atliktų patikrinimų metu buvo nustatyti 29 pažeidimai, pavyzdžiui, netinkamas radioaktyviųjų atliekų rūšiavimas bei dvejopo naudojimo prekių žymėjimas, techniškai netvarkingų kėlimo įrenginių eksploatavimas, sumontuotos įrangos (B3/4 projektas) darbų užbaigimo dokumentacijos, kranus prižiūrinčių darbuotojų budėjimo žurnalo pildymo bei tiltinių kranų eksploatavimo instrukcijų trūkumai.

Už nustatytus pažeidimus buvo pritaikytos poveikio priemonės – teikti 9 privalomi vykdyti nurodymai.

Siekdami tinkamai pašalinti pažeidimus, ūkio subjektai pateikė VATESI priemonių planus, kurių įgyvendinimo priežiūrą vykdė VATESI. Visi nustatyti pažeidimai buvo šalinami laiku ir tinkamai. Ūkio subjektai, pašalinę pažeidimus, apie tai informavo VATESI ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus.

 

 

Baudų už administracinius teisės pažeidimus mokėjimas SEPA formatu

Baudos už administracinius teisės pažeidimus, paskirtos nuo 2015 m. liepos 1 d. (toliau - ATP) mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kurios skelbiamos VMI prie FM interneto tinklapyje www.vmi.lt. Baudos už ATP sumokamos atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą. Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti:

 

  • pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK). Jo neįrašius, suma bus įskaityta bendra Mokesčio mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka;
  • įmokos kodą 1001;
  • gavėją Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodas 188659752.

 

Informacija apie baudų už ATP sumokėjimą teikiama į administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR).

 

Įgyvendinant 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 260/2012 nuostatas, nuo 2016 m. sausio 1 d. pereinant prie SEPA bendros mokėjimų eurais erdvės, kredito pervedimų ir tiesioginio debeto, esančių Europos ekonominės erdvės šalyse, SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas, o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas. Mokant baudas už administracinius teisės pažeidimus, ROIK turi būti nurodomas unikalaus mokėjimo kodo laukelyje (End to End identification). 

 

 

Atnaujinta 2018-12-20