Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patarėja Finansų klausimais

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant Strateginio veiklos plano (toliau – SVP) projektą ir programas bei ruošia biudžetinių asignavimų poreikio šių programų įgyvendinimui skaičiavimus;
 • rengia SVP programų sąmatas ir, esant poreikiui, rengia programos sąmatų keitimus;
 • dalyvauja rengiant VATESI metinį veiklos planą bei metinę veiklos ataskaitą Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei, rengia atitinkamus VATESI veiklos ataskaitos visoms suinteresuotoms šalims leidinio skyrius;
 • analizuoja SVP programų sąmatų vykdymą, prireikus rengia pasiūlymus dėl jų racionalesnio ir taupesnio lėšų naudojimo;
 • vizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;
 • kontroliuoja pagal sutartis tiekiamų prekių, paslaugų ir atliekamų darbų išlaidų sąmatų ekonominį pagrįstumą;
 • prižiūri, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto racionalus naudojimas, o prireikus informuoja VATESI viršininką, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti;
 • informuoja VATESI viršininką apie finansinių ar ūkinių operacijų pažeidimus, teikia pasiūlymus dėl pažeidimų prevencijos;
 • vykdo išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir, ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;
 • reikalauja iš atsakingų VATESI darbuotojų kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti. Tikrina visus dokumentus, susijusius su VATESI prisiimtais finansiniais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;
 • vykdo Finansų valdymo proceso savininko funkcijas;
 • derina Centro parengtą VATESI apskaitos politiką, sąskaitų planą, apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių;
 • prižiūri, kaip laikomasi piniginių lėšų, atsargų, ūkinio inventoriaus, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, nebaigtų darbų, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių reikalavimų bei konsultuoja VATESI turto ir įsipareigojimų inventorizavimo klausimais;
 • organizuoja ir prižiūri VATESI apskaitos dokumentų bei informacijos, reikalingos apskaitos registrams ir (ar) žurnalams bei ataskaitoms parengti, perdavimą Centrui siekiant tinkamai organizuoti rašytinės sutarties, sudarytos tarp Centro ir VATESI, vykdymą bei teikti VATESI viršininkui informaciją apie pastebėtus neatitikimus, prireikus vertina Centro pateiktus dokumentus ir teikia dėl jų išvadas, kontroliuoja ir prižiūri, kad:
 • - teisingai ir laiku būtų vykdomi VATESI finansiniai įsipareigojimai;
 • - būtų apskaitomos visos piniginės lėšos ir turtas;
 • - nustatytu laiku būtų išieškomos skolos VATESI ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimų drausmės, teisingai nurašomi trūkumai, debitorių įsiskolinimai ir kiti nuostoliai;
 • - būtų teisingai naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kitoms, su darbo užmokesčiu susijusioms, išmokoms skirtos lėšos;
 • - teisingai būtų tvarkoma lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių apskaita;
 • - VATESI biudžeto vykdymo ataskaitos, metinių finansinių ataskaitų ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai atitinkamoms institucijoms būtų teikiami teisės aktų nustatyta terminais;
 • vykdo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinių rengimo ir teikimo į viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą stebėtojo funkcijas ir teikia VATESI viršininkui informaciją apie pastebėtas neatitiktis;
 • teikia VATESI padaliniams informaciją apie valstybės rinkliavų sumokėjimą už VATESI teikiamas paslaugas licencijų ir leidimų išdavimui;
 • teikia informaciją apie VATESI patalpų išlaikymo sąnaudas į valstybės turto ir apskaitos informacinę sistemą;
 • teikia informaciją ir rengia ataskaitas finansiniais klausimais VATESI viršininkui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, pagal poreikį;
 • teikia išvadas, nuomonę ir pasiūlymus VATESI viršininkui finansų ir apskaitos, įskaitant jos tobulinimą, klausimais;
 • teikia informaciją VATESI darbuotojams SVP, programos sąmatų rengimo, valstybės biudžeto asignavimų bei kitų teisėtai VATESI gaunamų lėšų panaudojimo klausimais;
 • rengia pareigybės darbo planus ir jų vykdymo ataskaitas;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • vertina ir teikia išvadas bei pastabas VATESI darbuotojų parengtiems ar kitų institucijų pateiktiems sutarčių projektams;
 • pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant VATESI viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, valstybės biudžeto lėšų planavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius ir VATESI veiklą (toliau – teisės aktai), ir mokėti taikyti juos praktikoje;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansų kontrolę biudžetinėse įstaigose;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų rengimo reikalavimus.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • organizuoti ir prižiūrėti, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku Centrui perduoti VATESI pirminiai apskaitos dokumentai ir informacija, reikalinga apskaitos registrams ir (ar) žurnalams, tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniams bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams parengti.
 • organizuoti darbą taip, kad būtų parengti ir nustatytu laiku pateikti Finansų ministerijai tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai.
 • parengti Finansų valdymo procedūros aprašo, patvirtinto Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 22.3-158 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos finansų valdymo procedūros aprašo patvirtinimo“, keitimo projektą ir pateikti derinti padalinių vadovams.