Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji referentė

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • atsako į asmenų klausimus, priima ir suteikia informaciją VATESI kontaktiniu telefonu, priima ir perduoda informaciją, gautą VATESI bendruoju elektroniniu paštu, įleidžia ir išleidžia VATESI svečius;
 • užtikrina VATESI viršininko veiklai būtiną logistiką ir renginių organizavimą ir vykdo šias bendrąsias VATESI administracijos veiklos organizavimo funkcijas:

- informuoja VATESI viršininką apie gaunamus pranešimus ir perduoda sutvarkytą korespondenciją, dokumentus bei raštus VATESI viršininkui, o, viršininkui šią informaciją peržiūrėjus – už dokumentų valdymą atsakingam asmeniui arba, jei dokumentų nereikia toliau tvarkyti, tiesiogiai asmeniui, kuriam dokumentas yra nukreiptas;
- rengia ir redaguoja VATESI viršininko raštus, elektroninius laiškus kitoms institucijos, įstaigoms ir (ar) asmenimis, kitus dokumentus, kurių rengimas nepriskirtas kitiems padaliniams ar darbuotojams, prireikus maketuoja skaidres viršininko pranešimams;
- organizuoja ir koordinuoja VATESI viršininko rengiamus posėdžius, pasitarimus, susirinkimus (renka reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę ir kita);
- užtikrina, kad visada būtų pakankamas kiekis negendančių maisto produktų  ir servetėlių, reikalingų VATESI renginiams VATESI salėse, inicijuoja maisto produktų pirkimus, išduoda maisto produktus renginio organizatoriui, prisideda prie kitų padalinių organizuojamų renginių aptarnavimo, kontroliuoja salių užimtumo grafikus, viršininko pavedimu organizuoja ir (ar) vykdo kitas su VATESI svečių priėmimu ir aptarnavimu susijusias funkcijas;
- vykdo kitas VATESI vidaus administravimo teisės aktuose nurodytas ir (ar) VATESI viršininko nurodytas jo veiklai būtinos logistikos ir renginių organizavimo ir VATESI administracijos veiklos organizavimo funkcijas;

 • koordinuoja tarnybinių komandiruočių prašymų ir įsakymų rengimą bei ataskaitų už jas teikimą:

- vykdo su tarnybinių komandiruočių prašymų ir įsakymų įforminimu susijusias funkcijas, kiek šios veiklos nevykdo Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras;
- vykdo tarnybinių komandiruočių ataskaitų ir informacijos apie tarnybines komandiruotes pateikimo kontrolę, kiek šios veiklos nevykdo VATESI patarėjas PF-1 ir Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras;

 • tvarko Skyriaus dokumentų bylas pagal VATESI dokumentacijos planą ir perduoda jas darbuotojui, atsakingam už VATESI archyvo tvarkymą;
 • rengia VATESI darbuotojų mokymo kėlimo planus, ataskaitas, organizuoja VATESI darbuotojų mokymą (inicijuoja su VATESI darbuotojų kvalifikacijos kėlimu susijusių prekių, paslaugų, darbų viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas, dalyvauja rengiant šiems pirkimams reikalingų sutarčių projektus, priima prekes, paslaugas, darbus pagal šias sutartis);
 • koordinuoja studentų praktiką VATESI;
 • dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pavedus VATESI viršininkui atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją VATESI ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams savo kompetencijos klausimais;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, valdymą, tvarkymą, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos ir tarptautinių institucijų, įstaigų organizacijų, veikiančių branduolinės energetikos saugos srityje, struktūra ir funkcijomis;
 • išmanyti asmenų aptarnavimo valstybės institucijose tvarką ir reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo teisės aktus;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį nei 1 metų darbo stažą veiklos organizavimo ir dokumentų valdymo srityje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;
 • žinoti elgesio kultūros, profesinės etikos, tarptautinio etiketo pagrindus bei protokolo reikalavimus;
 • sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, o rusų kalbą – ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • sutvarkyti ir perduoti Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus atsakingam darbuotojui nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas, už kurių tvarkymą atsakinga VATESI vyriausioji referentė (už 2017 m.).
 • atrinkti naikintinas bylas, kurios buvo priskirtos VATESI vyriausiajai referentei ir Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriui, ir perduoti jas Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus atsakingam darbuotojui.
 • vadovaujantis 2019 m. valstybės tarnautojų mokymo planu ir 2019 m. valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo planu organizuoti mokymus ir (ar)( koordinuoti mokymų vykdymą.
 • parengti Renginių organizavimo tvarko aprašo, patvirtinto VATESI viršininko 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 22.3-121 "Dėl Renginių organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau-Renginių organizavimo tvarkos aprašas), pakeitimą, jame atnaujinant nuostatas, susijusias su vyr. referento pareigybės pasikeitimais.