Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėja

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų viešojo administravimo teisės aktų projektus (teisės aktų rengimo, institucijos veiklos administravimo klausimais) ir dalyvauja rengiant, įskaitant pasiūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikimą, kitus viešojo administravimo teisės aktų projektus, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl šių teisės aktų projektų, organizuoja jų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją;
 • atlieka teisės aktų antikorupcinį vertinimą;
 • nesant Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto AD-TPS-2, vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijas;
 • nesant Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto AD-TPS-2, vykdo pranešėjų apsaugos kompetentingo subjekto funkcijas;
 • vykdo Teisės aktų rengimo proceso savininko funkcijas;
 • rengia ir dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus ir organizuoja jų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją;
 • rengia ir peržiūri parengtus sutarčių projektus ir organizuoja sutarčių pagal Skyriaus kompetenciją rengimą ir peržiūrą;
 • rengia ir dalyvauja rengiant (teikia išvadas) dokumentus Europos Sąjungos reikalų klausimais, administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą;
 • teikia išvadas sprendimų, susijusių su licencijų, leidimų, laikinųjų leidimų, sertifikatų išdavimu, pakeitimu, panaikinimu, saugą pagrindžiančių dokumentų suderinimu ir kitų VATESI teikiamų administracinių paslaugų teikimu;
 • teikia išvadas dėl poveikio priemonių taikymo dokumentų ir su jais susijusių dokumentų;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia išvadas dėl tarptautinio ir institucinio bendradarbiavimo sutarčių;
 • organizuoja informacijos apie tarptautinį bendradarbiavimą bei atstovavimą Europos Sąjungos institucijose teikimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai;
 • konsultuoja ūkio subjektus, teikia išvadas dėl konsultacijų ūkio subjektams;
 • padeda formuoti ir įgyvendinti VATESI personalo ir žinių valdymo politiką ir organizuoja jos įgyvendinimą:

  • organizuoja dokumentų valstybės tarnybos, darbo teisės ir kitais personalo klausimais, neįeinančių į Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro kompetenciją, rengimą;
  • organizuoja VATESI darbuotojų valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu vadinama – darbuotojai), kompetencijos vertinimą, mokymo poreikių nustatymą ir kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimą;
  • organizuoja darbuotojų kaitos planavimą;
  • organizuoja darbuotojų pokyčių poreikio įvertinimą ir šio įvertinimo rezultatų įgyvendinimą;
  • organizuoja darbo laiko kuriamos vertės nustatymą ir vertinimą;
  • organizuoja informacijos darbo tarybai teikimą;
  • organizuoja informacijos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui personalo ir žinių valdymo klausimais teikimą, prireikus įvertina Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pateiktus dokumentus ir teikia dėl jų išvadas;
  • organizuoja VATESI valstybės pareigūnų funkcijų nustatymą, VATESI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų, padalinių nuostatų rengimą, teikia siūlymus dėl šių dokumentų;
  • organizuoja kitų personalo ir žinių valdymo funkcijų, nepriskirtų Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro kompetencijai, vykdymą;

 • organizuoja VATESI viršininko veiklai būtinos logistikos, VATESI viršininko renginių organizavimo ir kitų bendrųjų VATESI administracijos veiklos organizavimo funkcijų, VATESI išorinių klientų aptarnavimo bendraisiais VATESI veiklos klausimais funkcijų vykdymą;
 • teikia informaciją, išvadas, konsultuoja VATESI, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus;
 • nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant tarnybinius pranešimus, skundus, pranešimus ir prašymus, susijusius su teisiniais arba personalo ir žinių valdymo klausimais;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.

 

 


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešųjų ir privačių interesų derinimą, viešuosius pirkimus, civilinę teisę, teisės aktų rengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo organizavimą;
 • būti gerai susipažinęs su tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais saugą;
 • gerai išmanyti teisės taikymą;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo ir tvarkymo teisės aktus.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Patobulinti darbo laiko kuriamos vertės analizės įrankį atsižvelgiant į padalinių pasiūlymus, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ir naują Strateginį veiklos planą.

Parengti Darbuotojų poreikio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto VATESI viršininko 2016 m. gruodžio 16d. įsakymu Nr. 22.3-201 „Dėl Darbuotojų poveikio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą, siekiant įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo naująją redakciją ir įgyvendinti pakeitimus, susijusius su padalinio pareigybių pakeitimais bei funkcijų perdavimu Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

Parengti Teisės aktų rengimo procedūros aprašo, patvirtinto VATESI viršininko 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 22.3-44 „Dėl Teisės aktų rengimo procedūros aprašo patvirtinimo“, pakeitimus, siekiant jį tobulinti atsižvelgiant į VATESI struktūros, pareigybių pakeitimus.

   Parengti viešojo administravimo teisės aktų tobulinimo planavimo ir atsiskaitymo už    planų įgyvendinimą dokumentus