Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Viršininko pavaduotojas branduolinei saugai

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • organizuoti Ūkio ministerijos pateiktų rekomendacijų dėl VATESI vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros tobulinimo analizę ir priemonių plano parengimą.
 • organizuoti darbus, susijusius su Lietuvos įsipareigojimų įgyvendinant Branduolinės saugos konvencijos (BSK) vykdymu.
 • organizuoti Baltarusijos nacionalinio priemonių plano, parengto pagal Europos ekspertų pateiktas rekomendacijas atlikus Baltarusijos atominės elektrinės "streso testų" priežiūrą, įvertinimą bei išvadų parengimą.
 • organizuoti VATESI 2019 m. metinę inventorizaciją.

Valstybės pareigūnas atlieka šias funkcijas:

 • Viršininko pirmasis pavaduotojas atlieka šias funkcijas:
 • koordinuoja ir kontroliuoja Saugos analizės skyriaus, Sistemų ir komponentų skyriaus, Eksploatavimo patirties analizės skyriaus ir Priežiūros skyriaus darbą jiems vykdant šių skyrių nuostatuose nurodytas funkcijas, yra asmeniškai atsakingas už šiems skyriams pavestų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą įgyvendinant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos strateginius veiklos tikslus, vykdymą, organizuoja šių skyrių veiklos ataskaitų ir darbo planų parengimą;
 • atsiskaito už aukščiau nurodytų skyrių darbo planų vykdymą, organizuoja atitinkamų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos ataskaitos skyrių rengimą;
 • nesant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko laikinai atlieka jo funkcijas;
 • organizuoja, rengia bei dalyvauja rengiant naujus ir peržiūrint galiojančius branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri, kad būtų jų laikomasi siekiant užtikrinti būtiną veiklos branduolinės energetikos srityje branduolinės saugos lygį, organizuoja išvadų dėl teisės aktų projektų rengimą;
 • teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • organizuoja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijos, leidimų turėtojų, pareiškėjų juos gauti ir kitų ūkio subjektų branduolinę saugą pagrindžiančių dokumentų branduolinės saugos peržiūrą ir įvertinimą, įskaitant branduolinės energetikos objektų modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros organizavimą ir koordinavimą, teikia išvadas dėl administracinių paslaugų suteikimo;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • planuoja, vadovauja arba dalyvauja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos prižiūrimų ūkio subjektų patikrinimuose, rengia jų planus, užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • organizuoja ir dalyvauja branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavime;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • organizuoja išvadų apie veiklos branduolinės energetikos srityje branduolinės saugos lygį parengimą vadovaudamasis branduolinės saugos vertinimo rezultatais, patikrinimų išvadomis ir kita turima informacija, teikia jas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkui;
 • analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo susitikimuose, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • analizuoja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklą ir vidaus administravimą, teikia pasiūlymus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkui dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos ir vidaus administravimo tobulinimo;
 • pagal savo kompetenciją reguliariai informuoja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininką apie darbo rezultatus;
 • Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vidaus administravimo teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo, vizuoja atitinkamus dokumentus;
 • pagal pareigybės paskirtį, taip pat vykdydamas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko nurodymus, duoda pavedimus raštu ar žodžiu Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, kitų šalių branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros institucijomis bei kitomis Lietuvos valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis ir įstaigomis vykdomų funkcijų klausimais branduolinės saugos srityje;
 • Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkui pavedus atstovauja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekciją Lietuvos, Europos Sąjungos, tarptautinėse, regioninėse ir užsienio šalių institucijose ir organizacijose;
 • dalyvauja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos strateginių ir metinių veiklos planų rengime, pagal pareigybės paskirtį juos įgyvendina ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime;
 • teikia informaciją, konsultuoja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pavedimus, siekiant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
 • Viršininko antrasis pavaduotojas atlieka šias funkcijas:
 • koordinuoja ir kontroliuoja Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus, Eksploatavimo nutraukimo skyriaus ir Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus darbą jiems vykdant šių skyrių nuostatuose nurodytas funkcijas; yra asmeniškai atsakingas už šiems skyriams pavestų uždavinių įgyvendinimą bei jų funkcijų įgyvendinant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos strateginius veiklos tikslus, vykdymą, organizuoja šių skyrių veiklos ataskaitų ir darbo planų parengimą;
 • atsiskaito už nurodytų skyrių darbo planų vykdymą, organizuoja atitinkamų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos ataskaitos skyrių rengimą;
 • nesant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko ir jo pirmojo pavaduotojo laikinai atlieka viršininko funkcijas;
 • organizuoja, rengia bei dalyvauja rengiant naujus ir peržiūrint galiojančius radioaktyviųjų atliekų saugų tvarkymą, panaudoto branduolinio kuro saugojimą, eksploatavimo nutraukimą, radiacinę saugą branduolinės energetikos objektuose, radionuklidų išmetimo į aplinką ribojimą, branduolinio kuro ciklo medžiagų, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių ir daliųjų medžiagų nustatytais kiekiais vežimą, branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įteisinamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, kitą branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reglamentuojamą Radiacinės saugos įstatymo, fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos, veiklą, branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybų ir branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertų veiklą ir pripažinimą, avarinę parengtį reglamentuojančių teisės aktų projektus, prižiūri, kad būtų jų laikomasi, organizuoja išvadų dėl teisės aktų projektų rengimą;
 • teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • organizuoja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijos, leidimų, pareiškėjų juos gauti branduolinę saugą pagrindžiančių dokumentų branduolinės saugos peržiūrą ir įvertinimą, teikia išvadas dėl šių administracinių paslaugų suteikimo;
 • organizuoja Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme nurodytų administracinių paslaugų teikimą;
 • organizuoja sertifikatų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse, išdavimą;
 • organizuoja avarinės parengties veiklą ir nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • planuoja, vadovauja arba dalyvauja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos prižiūrimų ūkio subjektų patikrinimuose, rengia jų planus, užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl kitų nei nurodyti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme nurodytų poveikio priemonių taikymo;
 • analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo susitikimuose, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • analizuoja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklą ir vidaus administravimą, teikia pasiūlymus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkui dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos ir vidaus administravimo tobulinimo;
 • pagal savo kompetenciją reguliariai informuoja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininką apie darbo rezultatus;
 • Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vidaus administravimo teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo, vizuoja atitinkamus dokumentus;
 • pagal pareigybės paskirtį, taip pat vykdydamas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko nurodymus, duoda pavedimus raštu ar žodžiu Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, kitų šalių branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros institucijomis bei kitomis Lietuvos valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis ir įstaigomis vykdomų funkcijų klausimais radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo vykdymo, branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo, avarinės parengties ir radiacinės saugos srityse;
 • Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkui pavedus atstovauja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekciją Lietuvos, Europos Sąjungos, tarptautinėse, regioninėse ir užsienio šalių institucijose ir organizacijose;
 • dalyvauja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos strateginių ir metinių veiklos planų rengime, pareigybės paskirtį juos įgyvendina ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia informaciją, konsultuoja Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko nurodymus, siekiant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai valstybės pareigūnui:

 • turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.