Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Departamento direktorė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vadovauja Departamentui, planuoja ir organizuoja jo darbą, yra atsakingas už Departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų, Departamento darbo planų ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) viršininko nurodymų vykdymą kokybiškai ir laiku;
 • rengia, dalyvauja rengiant ir organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų viešojo administravimo teisės aktų, reglamentuojančių saugos ir kitus su VATESI kompetencija susijusius klausimus, projektų rengimą, peržiūri, dalyvauja peržiūrint kitų institucijų ar įstaigų parengtus teisės aktų projektus, rengia išvadas dėl šių teisės aktų projektų, peržiūri kitų padalinių parengtas išvadas dėl teisės aktų projektų ir organizuoja kitų padalinių parengtų išvadų peržiūrą;
 • rengia, dalyvauja rengiant ir peržiūrint ir organizuoja rengimą ir peržiūrą vidaus administravimo teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, viešuosius pirkimus, informacines technologijas, personalo vadybą, gaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, dokumentų valdymą, skyrių techninį aptarnavimą ir prižiūri, kad būtų jų laikomasi, taip pat dalyvauja rengiant, peržiūri kitų padalinių parengtus vidaus administravimo teisės aktus ir organizuoja jų peržiūrą;
 • teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • koordinuoja civilinės saugos, išskyrus branduolinių ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejus, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos teisės aktų įgyvendinimą;
 • pagal savo kompetenciją ir VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • nustatyta tvarka dalyvauja avarinės parengties veikloje;
 • Departamento kompetencijos klausimais konsultuoja VATESI, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojus, ūkio subjektus;
 • teikia pasiūlymus VATESI viršininkui dėl:
 • VATESI veiklos tobulinimo ir vidaus administravimo;
 • Departamento poreikių;
 • organizuoja Departamento darbo planų ir veiklos ataskaitų parengimą;
 • kelia kvalifikaciją ir teikia pasiūlymus dėl savo bei Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo;
 • vykdo kitus VATESI viršininko pavedimus.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius ir viešąjį administravimą;
 • Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, civilinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą ir turto valdymą;
 • Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
 • Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugą bei Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • gerai išmanyti saugos reglamentavimą bei priežiūrą;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą branduolinės energetikos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus, pažymas, išvadas bei rekomendacijas, formuluojant užduotis;
 • sugebėti įvertinti parengtus teisės aktų projektus;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti Departamentui;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera).

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • Atlikti VATESI informacinių sistemų saugos dokumentų persvarstymą (peržiūrą).
 • Organizuoti planuojamų vykdyti 2020 metais viešųjų pirkimų plano parengimą ir patvirtinimą.
 • Atlikti informacinių technologijų saugos atitikties vertinimą.