Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų viešojo administravimo teisės aktų projektus (poveikio priemonių taikymo, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) veiklos administravimo klausimais) ir dalyvauja rengiant, įskaitant pasiūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, kitus viešojo administravimo teisės aktų projektus, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl šių teisės aktų projektų;
 • konsultuoja, peržiūri dokumentus, teikia informaciją administracinės naštos ūkio subjektams klausimais;
 • teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų rengimo ir įgyvendinimo, perkėlimo į nacionalinę teisę, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas ir kitus dokumentus Europos Sąjungos klausimais, Skyriaus vedėjo pavedimu kelia informaciją į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą;
 • vykdo poveikio priemonių taikymo proceso savininko funkcijas;
 • rengia poveikio priemonių taikymo, VATESI veiklos administravimo, asmens duomenų apsaugos ir dalyvauja rengiant kitus VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • rengia sutarčių projektus ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų derinti sutarčių projektų ir sutarčių įgyvendinimo teisinių klausimų;
 • teikia išvadas sprendimų, susijusių su licencijų, leidimų, laikinųjų leidimų, sertifikatų išdavimu, pakeitimu, panaikinimu, saugą pagrindžiančių dokumentų suderinimu ir kitų VATESI teikiamų administracinių paslaugų teikimu;
 • teikia išvadas dėl poveikio priemonių taikymo dokumentų ir su jais susijusių dokumentų;
 • administruoja Administracinių nusižengimų registrą;
 • konsultuoja ūkio subjektus, teikia išvadas dėl konsultacijų ūkio subjektams;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus;
 • teikia išvadas dėl tarptautinio ir institucinio bendradarbiavimo sutarčių;
 • renka ir teikia informaciją apie tarptautinį bendradarbiavimą bei atstovavimą Europos Sąjungos institucijose teikimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai;
 • dalyvauja nagrinėjant tarnybinius pranešimus, skundus, pranešimus ir prašymus;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • teikia informaciją į VATESI interneto svetainę (dėl poveikio priemonių, teisės aktų);
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir rusų kalbą ne žemesniu kaip pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, teisės aktų rengimą, asmens duomenų apsaugą;
 • gerai išmanyti tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugą;
 • gerai išmanyti teisės taikymą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles bei praktiką.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • parengti vidaus administravimo teisės aktų pakeitimus, susijusius su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatų dėl nuotolinio darbo reglamentavimu.
 • parengti ir pateikti tvirtinti Poveikio priemonių taikymo procedūros aprašo, patvirtinto Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 22.3-79 „Dėl Poveikio priemonių taikymo procedūros aprašo patvirtinimo“, pakeitimus, kuriais būtų įgyvendintos naujos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo redakcijos, įsigaliojusios 2018 m. rugsėjo 1 d., Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 22.3-339 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatos ir poveikio priemonių taikymo proceso kokybės vadybos vidaus audito rekomendacijos.
 • parengti teisės aktų, reglamentuojančių poveikio priemonių taikymą (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir (arba) prireikus kitų įstatymų), pakeitimus siekiant įgyvendinti Ūkio subjektų veiklos priežiūros: patikrinimų ir poveikio priemonių taikymo vidaus audito 2018-05-10 ataskaitoje Nr. 17.3-1 nurodytas rekomendacijas.
 • parengti ir pateikti tvirtinti Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“, patvirtintų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, pakeitimo projektą dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų kriterijų tobulinimo.