Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • administruoja, prižiūri VATESI elektroninių dokumentų valdymo sistemą ir teikia pasiūlymus jai tobulinti;
 • skyriaus vedėjo nurodymu padeda Skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už VATESI raštvedybą, nustatyta tvarka tvarkyti siunčiamus ir gaunamus dokumentus;
 • vykdo VATESI viešųjų informavimo elektroninių sistemų administravimą, teikia pasiūlymus sistemos tobulinimui ir vystymui, informacijos pateikimo organizavimui ir valdymui;
 • vertina administruojamų VATESI informacinių sistemų naudotojų pasirengimą dirbti su informacine sistema;
 • vykdo administruojamų VATESI informacinių sistemų naudotojų administravimą, jų registravimosi identifikatorių suteikimą, teisių naudotis informacine sistema nustatymą, pagal suteiktas teises administruoja VATESI informacinių sistemų naudotojų prisijungimą prie išorinių informacinių sistemų;
 • supažindina administruojamų VATESI informacinių sistemų naudotojus su jiems tenkančiomis elektroninės informacijos saugos funkcijomis ir atsakomybe prieš jiems suteikiant prieigą prie informacinės sistemos;
 • informuoja saugos įgaliotinį apie administruojamoje informacinėje sistemoje įvykusius saugos pažeidimus, nusikalstamos veiklos požymius, neveikiančias arba netinkamai veikiančias elektroninės informacijos saugos užtikrinimo priemones;
 • analizuoja vidinės informacijos valdymo ir platinimo sistemos poreikius, teikia pasiūlymus informacinių technologijų panaudojimui šiems poreikiams patenkinti;
 • vykdo VATESI vidinių informacinių sistemų, skirtų informacijos valdymui ir platinimui, administravimą, teikia pasiūlymus dėl informacinių sistemų vystymo, plėtros planų bei organizuoja sistemų diegimą ir vystymą;
 • nustatyta tvarka kontroliuoja VATESI viršininko užduočių vykdymą, rengia užduočių vykdymo ataskaitas;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus bei rengia arba dalyvauja rengiant VATESI vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, vidaus administravimo teisės aktų projektus VATESI dokumentų tvarkymo ir apskaitos, pavedimų vykdymo kontrolės, informacinių sistemų naudojimo klausimais;
 • renka informaciją apie informacinės visuomenės plėtrą bei viešųjų paslaugų teikimą, renka informaciją apie VATESI valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu vadinama – darbuotojai), poreikius, susijusius su informacinėmis duomenų bazėmis, sukauptą informaciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų panaudojimo šiems tikslams įgyvendinti bei poreikiams patenkinti;
 • teikia pasiūlymus elektroninės valdžios principams įgyvendinti VATESI teikiamų viešojo administravimo paslaugų srityje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • informuoja ir konsultuoja VATESI darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • atlieka dokumentų ir įrašų valdymo proceso savininko funkcijas;
 • konsultuoja ir informuoja VATESI darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais, organizuoja VATESI darbuotojų mokymus šiais klausimais, tikrina veiklos atitiktį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), VATESI vidaus administravimo reikalavimams, prireikus, dalyvauja asmens duomenų apsaugos audituose, jei jie atliekami, vykdo kontaktinio asmens funkcijas VATESI kontaktuojant su Valstybine asmens duomenų inspekcija, duomenų subjektais;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, dokumentų archyvų tvarkymą ir raštvedybą, informacinių technologijų naudojimą ir informacijos saugą;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą informacinių technologijų srityje;
 • būti susipažinęs su naujausiomis informacinėmis technologijomis viešųjų informacinių elektroninių paslaugų srityje;
 • mokėti dirbti šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Access, ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera), turėti pagrindus bei mokėti dirbti su kompiuterinėmis sąryšinėmis (reliacinėmis) duomenų bazėmis, mokėti administruoti MS SQL server, MySQL duomenų bazes, išmanyti internetines turinio valdymo sistemų technologijas, programavimo pagrindus;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • peržiūrėti ir atnaujinti vidaus teisės aktai, susiję su įslaptintos informacijos administravimus.
 • peržiūrėti ir atnaujinti vidaus teisės aktai, susiję su elektroninių dokumentų valdymu ir elektroninio parašo naudojimu.
 • parengti ir patvirtinti dokumentai, susiję su asmens dokumentų tvarkymu ir asmens duomenų pažeidimų valdymu VATESI.
 • atlikti VATESI Integruotos vadybos sistemos vidaus auditus, auditų plane nustatytais terminais, parengti auditų ataskaitas.