Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Kas yra avarinė parengtis ir kas už ją atsakingas?

Avarinė parengtis – gebėjimas veiksmingai sumažinti branduolinių ar radiologinių avarijų, taip pat bet kokių kitų įvykių, galinčių kelti pavojų žmonių sveikatai ir saugumui, jų turtui ir aplinkai, ir atsitinkančių dėl branduolinės energetikos objektų veiklos ar branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų naudojimo, padarinius.

 

Atsakomybė už branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO) bei veiklos su branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo medžiagomis saugos užtikrinimą atitenka šiuos objektus eksploatuojančioms arba atitinkamą kitą veiklą su branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo medžiagomis vykdančioms organizacijoms. Lietuvoje už visų BEO saugą yra atsakinga juos eksploatuojanti VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

 

VATESI rengia teisės aktus ir reikalavimus, reglamentuojančius BEO avarinės parengties užtikrinimą bei reagavimą į branduolines avarijas, kurios gali įvykti dėl BEO veiklos ar branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų naudojimo. VATESI taip pat nagrinėja organizacijų, eksploatuojančių branduolinės energetikos objektus ar vykdančių kitą veiklą su branduolinėmis ar branduolinio kuro ciklo medžiagomis avarinės parengties planus bei techninę dokumentaciją, tikrina jų avarinę parengtį.

 

VATESI branduolinės ar radiologinės avarijos atveju inicijuoja VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą, suinteresuotoms valstybės institucijoms teikia skubią informaciją apie padėtį branduolinės energetikos objekte bei technines avarijos aplinkybes, branduolinės ir radiologinės avarijos vystymosi eigos bei išmetamų į aplinką radioaktyviųjų medžiagų prognozes, ir kitą su įvykiu susijusią informaciją.

 

 

VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro kontaktai


Telefonas (8-698) 44074 (24 val. per parą)

Telefaksas (8-5) 2661587 (24 val. per parą)

Į viršu

VATESI funkcijos avarinės parengties srityje

Branduolinės ar radiologinės avarijos šalyje atveju, VATESI vykdo šias funkcijas, nurodytas Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane ir Valstybiniame gyventojų apsaugos branduolinės avarijos atveju plane:

 

  • situacijos vertinimas ir avarijos eigos prognozė, įvykus branduolinei ir (ar) radiologinei avarijai Ignalinos AE ar kituose BEO;
  • informacijos apie branduolinę ir (ar) radiologinę avariją, techninių avarijos aplinkybių, jos vystymosi eigos prognozių ir taikomų švelninimo veiksmų, radionuklidų išmetimo iš BEO į aplinką charakteristikų ar jų prognozių, ir kitos susijusios informacijos teikimas suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
  • informacijos apie BEO būklę, branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos pavojingumo laipsnį, vykdomas BEO personalo apsaugos priemones teikimas Ministrui Pirmininkui;
  • informacijos apie branduolinę avariją BEO teikimas gyventojams ir žiniasklaidai;
  • informacijos apie branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos technines aplinkybes, likvidavimo eigą ir padarinius, taip pat prognozuojamą arba nustatytą branduolinio įvykio klasę pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) ir rekomenduojamus apsaugomuosius veiksmus teikimas kaimyninėms valstybėms, Europos Komisijai, Tarptautinei atominės energijos agentūrai (toliau – TATENA) bei kitoms suinteresuotoms tarptautinėms organizacijoms;
  • informacijos priėmimas iš kitų šalių ir tarptautinių organizacijų branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju kitoje valstybėje.
  • Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio inicijavimas, gavus informacijos, kad įvyks radioaktyviųjų medžiagų išmetimas už BEO sanitarinės apsaugos zonos ar aikštelės teritorijos ribų arba įvyko radioaktyviųjų medžiagų išmetimas iš BEO, kai kyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pavojus ar susidaro valstybės lygio ekstremalioji situacija.

    
Siekiant vykdyti numatytas funkcijas, VATESI veikia Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, aprūpintas tinkama įranga ir ryšių linijomis.

Į viršu

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikla

ESOC s?veikos shema

Įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai savo veiklą pradeda VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – ESOC).

Apie įvykusią avariją nedelsiant informuojamos Lietuvos Respublikos institucijos, Europos Komisija, Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) bei kaimyninės šalys. Rengiama ir teikiama informacija visuomenei ir žiniasklaidai. VATESI veikia kaip skubios informacijos apsikeitimo ir analizės centras, kuris gauna informaciją iš įvairių šaltinių: apie padėtį Ignalinos AE informuoja Ignalinos AE bei VATESI Priežiūros skyriaus specialistai, nuolat dirbantys Ignalinos AE patalpose, apie radiacinį foną Lietuvoje – Radiacinės saugos centro specialistai. Apie įvykius kitose šalyse informacija gaunama iš TATENA ir Europos Komisijos, bei šalių, kuriose įvyko avarija, atsakingų institucijų. ESOC esanti įranga taip pat leidžia specialistams realiu laiku stebėti radiacinį foną Ignalinos AE aplinkoje, Lietuvoje bei Europoje, prognozuoti radionuklidų sklidimo trajektorijas bei koncentracijas.

Į viršu

Ankstyvojo pranešimo funkcijos užtikrinimas

Siekiant užtikrinti 24 val. per parą ryšį su Lietuvos Respublikos institucijų bei tarptautinių organizacijų avarinės parengties struktūromis, VATESI yra įdiegta ankstyvojo pranešimo sistema ir paskirti ankstyvojo pranešimo specialistai, kurie bet kuriuo paros metu yra pasirengę priimti ar perduoti informaciją apie įvykusias branduolines ar radiologines avarijas Lietuvoje arba kitose valstybėse.

VATESI ankstyvojo pranešimo specialistais yra skiriami aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurie gali vertinti susidariusią situaciją ir veikti pagal nustatytas procedūras: perduoti gautą informaciją suinteresuotoms institucijoms, arba, jei kyla arba gali kilti rimtesnis pavojus šalies gyventojams, inicijuoti VATESI ESOC darbą. Bet kuriuo paros metu, gavus pranešimą apie branduolinę avariją Lietuvoje arba kitose šalyse, VATESI ESOC ne vėliau kaip po 1 valandos yra pasirengęs pradėti veiklą.

Siekdama palaikyti aukšto lygio pasirengimą galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms, VATESI organizuoja visų ESOC veikloje dalyvaujančių specialistų įvadinį ir tęstinį mokymus. Mokymų metu specialistai susipažįsta su ekstremaliųjų situacijų valdymo planais ir technine dokumentacija, mokosi dirbti su ESOC esančia įranga ir sistemomis. Siekiant palaikyti ir stiprinti specialistų gebėjimus, VATESI nuolat dalyvauja tarptautinėse pratybose, kurias organizuoja TATENA arba Europos Komisija.

 

Svarbu. Branduolinės ar radiologinės avarijos atveju gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus naudojama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Daugiau informacijos apie šią sistemą, perspėjimo signalus ir jų tipus, kaip elgtis išgirdus civilinės saugos signalą, bei kaip pasiruošti branduolinės elektrinės avarijai skaitykite Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms svetainėje LT72.lt.

 

 

Atnaujinta 2022-05-04