Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Reikalavimai asmenims, siekiantiems tapti radiacinės saugos ekspertais

Asmuo, siekiantis tapti radiacinės saugos ekspertu (toliau – pareiškėjas) turi atitikti šiuos reikalavimus:


I.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, inžinerijos, gyvybės, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos, visuomenės sveikatos, odontologijos ar medicinos technologijų studijų krypties išsilavinimą, išskyrus fizinį asmenį, siekiantį tapti branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertu, kuris privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties išsilavinimą;

 II.    turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje, kurioje siekiama pripažinimo.

Aukščiau nurodyti reikalavimai netaikomi Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintiems kitos valstybės narės įgaliotosios institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad jie yra radiacinės saugos ekspertai.

Pareiškėjas turi pateikti VATESI (tai galima padaryti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į VATESI):

1. Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 1 priede nurodytos formos prašymą dėl pripažinimo;

2.    aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, inžinerijos, gyvybės, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos, visuomenės sveikatos, odontologijos ar medicinos technologijų studijų krypties išsilavinimą, išskyrus fizinį asmenį, siekiantį tapti branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertu, kuris privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties išsilavinimą liudijančio dokumento patvirtintą kopiją. Jeigu išsilavinimas yra įgytas ne Lietuvos Respublikoje, tokiu atveju kartu su juo būtina pateikti ir užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo patvirtintą kopiją;

 3.    dokumentus, deklaracijas ir (ar) kitą informaciją, patvirtinančius, kad pareiškėjas turi ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį vienoje ar keliose žemiau nurodytose konsultavimo radiacinės saugos klausimais srityse, dėl kurių pateiktas prašymas dėl pripažinimo.

Konsultavimo radiacinės saugos klausimais sritys, dėl kurių yra reikalingas pripažinimas:

  • radiacinei saugai užtikrinti skirtų techninių priemonių būklės įvertinimas ir bandymų atlikimas;
  • patalpų, kuriose planuojama vykdyti veiklą, projektų (įskaitant naujų įrenginių planus) įvertinimas radiacinės saugos požiūriu;
  • naujų ar modifikuotų šaltinių priimtinumas naudoti ar tinkamumas eksploatuoti radiacinės saugos požiūriu;
  • periodinis radiacinei saugai užtikrinti skirtų techninių priemonių ir metodų taikymo efektyvumo tikrinimas;
  • įrangos, skirtos matavimams atlikti, periodinis kalibravimas, jos kokybės kontrolė, techninė priežiūra ir tikrinimas, ar ji veikianti ir ar yra tinkamai naudojama.


4.     radiacinės saugos srities žinias ir gebėjimus, nurodytus lentelėje, vienoje ar keliose Konsultavimo radiacinės saugos klausimais srityse, kuriose siekiama pripažinimo, patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as).

Tais atvejais, kai aukščiau nurodyti dokumentai pateikiami VATESI tiesiogiai (ne nuotolinėmis priemonėmis), gali būti pateikiamas dokumento originalas ir šio dokumento kopija, kurios autentiškumu įsitikinama priimamus dokumentus palyginant su originalu.

Pareiškėją pripažįsta VATESI viršininkas, atsižvelgdamas į VATESI viršininko įsakymu sudarytos Fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, pripažinimo komisijos siūlymus. VATESI viršininkas per 30 kalendorinių dienų nuo visų išsamių ir tinkamai įformintų pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl pareiškėjo ir išduoda eksperto pažymėjimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti eksperto pažymėjimą ir apie tai raštu informuoja pareiškėją dėl pripažinimo.

Radiacinės saugos ekspertai privalo tobulinti kvalifikaciją radiacinės saugos srityje ir kas 5 metus pateikti VATESI kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus.

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai

Už eksperto pažymėjimo išdavimą yra imama nustatyto dydžio Valstybės rinkliava, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 (aktuali redakcija) 4.600¹¹ papunktyje.

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Įmokos kodas 5780
Mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už VATESI eksperto pažymėjimo išdavimą

Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Informaciją apie surenkamąsias sąskaitas rasite čia.
 

Eksperto pažymėjimo išdavimo klausimais kreiptis:

Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius
Vyriausioji inspektorė Asta Nekrasovaitė
Tel. (8 5) 2661 578
El. p. asta.nekrasovaite(at)vatesi.lt

Vedėja Kristina Tumosienė
Tel. (8 5) 2661 591
El. p. kristina.tumosiene(at)vatesi.lt

 

 

Atnaujinta 2019-01-15