Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA)

TATENA logotipas

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) (angl. International Atomic Energy Agency, IAEA) yra Jungtinių Tautų organizacija, siekianti plėsti branduolinės energijos panaudojimą taikos, žmonių sveikatos ir gėrovės stiprinimo visame pasaulyje tikslams. Šis tarpvyriausybinis forumas vykdo tarptautinius mokslinius ir techninius bendradarbiavimo projektus taikaus branduolinių technologijų naudojimo ir branduolinės saugos srityse.

Lietuva prie šios organizacijos prisijungė 1993 m. TATENA parama, teikiama per regioninius ir nacionalinius projektus, padeda Lietuvos branduolinės saugos specialistams tobulinti savo techninės srities žinias, susipažinti su aktualiausiais tarptautiniais branduolinės saugos reikalavimais bei gerąja kitų šalių praktika.

Daugiau apie TATENA: http://www.iaea.org/


TATENA bendradarbiavimo projektai

Pagal 2022–2023 m. TATENA Europos regiono techninio bendradarbiavimo programą VATESI kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir RSC koordinuoja Lietuvos specialistų dalyvavimą šiuose regioniniuose techninio bendradarbiavimo branduolinės saugos ir energetikos srities projektuose:

RER0048 – nacionalinių teisinių sistemų stiprinimas;
RER0049 – švietimo įstaigų, tvariai naudojančių branduolines technologijas, gebėjimų stiprinimas;
RER2015 – branduolinės elektrinės gyvavimo trukmės, pratęsiant jos eksploatavimą, valdymo stiprinimas;
RER9146 – valstybių narių pajėgumų didinimas eksploatavimo nutraukimo projektų planavimo ir įgyvendinimo srityje;
RER9148 – radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros stiprinimas;
RER9149 – jonizuojančiosios spinduliuotės zonoje dirbančių darbuotojų radiacinės saugos gerinimas;
RER9150 – gebėjimų veiksmingai įgyvendinti didelius eksploatavimo nutraukimo ir atliekų tvarkymo projektus stiprinimas iniciatyvomis ir galima sąveika mažinant riziką;
RER9151 – avarinės parengties ir reagavimo planų atnaujinimas ir suderinimas;
RER9154 – integruotų saugaus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programų įgyvendinimo gerinimas;
RER9156 – švietimo ir mokymo infrastruktūros sukūrimas radiacinės saugos srityje;
RER9158 – radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros stiprinimas;
RER9160 – saugos vertinimo ir pagrįsto rizikos sprendimų priėmimo pajėgumų stiprinimas sunkių avarijų ir pasekmių už objekto ribų atveju.

Taip pat pradėtas įgyvendinti 2022–2025 m. TATENA techninio bendradarbiavimo nacionalinis projektas LIT9020 „Nacionalinių gebėjimų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, saugos vertinimo, priežiūros, licencijavimo ir pasirengimo ekstremalioms situacijoms stiprinimas“.

 

Dalyvavimas Europos ir Centrinės Azijos saugos (EuCAS) tinklo veikloje

Europos ir Centrinės Azijos saugos tinklas (EuCAS) (angl. The Europen and Central Asia Safety Network (EuCAS network)) sukurtas 2016 m., siekiant Europos ir Centrinės Azijos regione stiprinti branduolinės ir radiacinės saugos infrastruktūrą, skatinant jo narius dalytis savo patirtimi, žiniomis ir gerąja praktika, formuoti bendrą supratimą sprendžiant regionui aktualius saugos klausimus. VATESI yra viena šio tinklo steigėjų ir narė. Šio tinklo sekretoriato funkcijas vykdo TATENA.

EuCAS veikia keturios darbo grupės – Bendrųjų saugos infrastruktūros aspektų, Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro saugos valdymo, Aplinkos atkūrimo ir eksploatavimo nutraukimo bei Švietimo ir mokymų. Pagrindinis šių darbo grupių tikslas yra identifikuoti aktualius regione saugos klausimus, darbinių pasitarimų metu juos aptarti ir pasiūlyti sprendimo būdus.

VATESI, dalyvaudama tinklo veikloje, siekia savo žiniomis ir patirtimi prisidėti prie branduolinės saugos stiprinimo ir aukšto saugos kultūros lygio užtikrinimo regione.

Daugiau apie EuCAS: http://gnssn.iaea.org/main/EuCAS/Pages/default.aspx

Į viršu

Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė (ENSREG)

ENSREG logotipas

Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (angl. European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG) misija – sukurti sąlygas įgalinančias siekti nuolatinio gerinimo bei bendro Europos Sąjungos šalių supratimo branduolinės saugos bei radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos klausimais.
 
Vadovaudamasi nuolatinio branduolinės saugos gerinimo principu, ENSREG sprendžia šiuos uždavinius: kaip vykdant reglamentavimą ir priežiūrą užtikrinti ir toliau tobulinti branduolinės energetikos objektų ir radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto branduolinio kuro saugą, įskaitant radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą bei eksploatavimo nutraukimą.

ES šalims ENSREG grupėje atstovauja branduolinę saugą ir branduolinių atliekų saugą prižiūrinčių institucijų vadovai. Lietuvai ENSREG grupėje atstovauja VATESI viršininkas, o atitinkamose ENSREG darbo grupėse (Branduolinės saugos gerinimo grupė, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, eksploatavimo nutraukimo ir panaudoto branduolinio kuro saugos gerinimo grupė, Visuomenės  informavimo ir skaidrumo gerinimo grupė bei Tarptautinio bendradarbiavimo grupė) – atitinkamų sričių VATESI specialistai.

Daugiau informacijos apie ENSREG veiklą: http://ensreg.eu/

Į viršu

Vakarų Europos branduolinę energetiką reguliuojančių institucijų asociacija (WENRA)

WENRA logotipas

Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija (angl. Western European Nuclear Regulators Association, WENRA) įkurta 1999 m. Europos Sąjungos šalių ir Šveicarijos branduolinių elektrinių saugą reguliuojančių institucijų iniciatyva. Pagrindinis šios organizacijos tikslas yra sukurti bendrą požiūrį į branduolinę saugą.

WENRA renginiuose reguliuojančių institucijų atstovai aptaria branduolinės energetikos saugos reguliavimo ir priežiūros suderinimo klausimus, keičiasi saugos požiūriu svarbia informacija, patirtimi bei numato saugos gerinimo kryptis. Nuo 2004 m. VATESI specialistai dalyvauja WENRA Reaktorių saugos harmonizavimo (angl. RHWG) bei Eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (angl. WGWD) darbo grupių veikloje.

Daugiau apie WENRA veiklą: https://www.wenra.eu/

Į viršu

Europos šalių branduolinio saugumo reguliavimo institucijų asociacija (ENSRA)

ENSRA logotipas

Europos branduolinio saugumo reguliavimo institucijų asociacija (angl. European Nuclear Security Regulators Association, ENSRA) – organizacija, vienijanti Europos branduolinio saugumo reguliavimo ir priežiūros funkcijas vykdančias institucijas.

Asociacija, prisidėdama prie efektyvaus branduolinio saugumo Europoje kūrimo ir jo palaikymo proceso, sudaro tinkamas sąlygas savo nariams keistis gerosios praktikos ir patirties pavyzdžiais branduolinio saugumo reguliavimo srityje, siekia, kad Europos šalyse būtų bendras supratimas apie branduolinio saugumo problemas ir bendra branduolinio saugumo priemonių įgyvendinimo praktika, tinkanti visoms Europos šalims ir nepriklausanti nuo šalių nacionalinių ar kultūrinių skirtumų.

VATESI prie šios asociacijos prisijungė 2013 m. lapkritį, nuo tada VATESI atstovai dalyvauja kasmetiniuose ENSRA susitikimuose.

Daugiau apie ENSRA veiklą: http://www.ensra.org/

Į viršu

Europos garantijų tyrimo ir vystymo asociacija (ESARDA)

ESARDA logotipas

Europos garantijų tyrimo ir vystymo asociacija (angl. European Safeguards Research and Development Association, ESARDA) įkurta 1969 m. Ji vienija nacionalinius branduolinės energetikos saugos reguliuotojus, įmones, eksploatuojančias BEO, mokslo ir tyrimo centrus bei universitetus, dirbančius garantijų taikymo srityje.

ESARDA tikslas – skatinti organizacijas tarpusavyje keistis informacija, susijusia su branduolinių medžiagų kontrole ir patirtimi, panaudojant naujausias garantijų taikymo technologijas. Kasmet vykstančių susitikimų ir simpoziumų metu aptariami naujausi pasiekimai ir skirtingi požiūriai sprendžiant iššūkius šioje srityje.

Lietuvai šioje asociacijoje atstovauja VATESI, kuri asociacijos nare tapo 2005 m. VATESI atstovas taip pat yra ESARDA Valdymo komiteto narys.

Atskiriems klausimams aptarti sukurtos įvairios ESARDA darbo grupės, kurios reguliariai susitinka bent du kartus per metus. VATESI dalyvauja Garantijų įgyvendinimo darbo grupės (angl. Implementation of Safeguards, IS) veikloje.

Daugiau apie ESARDA veiklą: http://esarda.jrc.ec.europa.eu/

Į viršu

Europos branduolinių elektrinių eksploatavimo patirties informacinis tinklas („European Clearinghouse“)

„European Clearinghouse“ (angl. European Network on Operating Experience Feedback) – Europos branduolinių elektrinių eksploatacijos patirties perdavimo tinklas.

Pagrindinis „European Clearinghouse“ tikslas – skatinti Europos Sąjungos branduolinę saugą reguliuojančias institucijas, techninės paramos organizacijas, tarptautines organizacijas ir tarptautinę branduolinę energiją naudojančią bendriją dalintis informacija ir išmoktomis pamokomis branduolinių elektrinių eksploatavimo patirties naudojimo srityje, taip pat propaguoti perspektyvius su branduolinių elektrinių sauga susijusius neįprastųjų įvykių įvertinimo metodus.

Lietuva prie „European Clearinghouse“ tinko prisijungė 2008 m. VATESI nagrinėja „European Clearinghouse“ reguliariai pateikiamą informaciją – temines studijas, informaciją apie neįprastuosius įvykius, taip pat dalyvauja veikloje, skirtoje keistis informacija apie eksploatavimo patirties naudojimo sistemą, taip pat neįprastųjų įvykių analizės metodų naudojimą.
 
Daugiau informacijos apie „European Clearinghouse“: http://clearinghouse-oef.jrc.ec.europa.eu/ 

Į viršu

Europos Sąjungos paramos projektai

Europos Sąjungos ženklas

2020 m. VATESI toliau vykdo Europos Sąjungos (toliau ES) paramos projektą „Techninė parama VATESI eksploatacijos nutraukimo srityje“ (6-asis etapas, Nr.1D.07/01/VAT.06), finansuojamą Ignalinos programos lėšomis.

Pagrindiniai projekto tikslai:

- teikti paramą VATESI, peržiūrint su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu susijusius dokumentus;

- konsultuoti VATESI eksploatavimo nutraukimo projektų klausimais.

Šiuo metu yra įgyvendinama techninės paramos sutartis, pagal kurią UAB „Svertas“ teikia mokslinę-techninę paramą VATESI atliekant VĮ Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko I-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projekto  dokumentacijos peržiūrą. Daugiau apie sutartį.

VATESI dalyvauja RISKAUDIT IRSN/GRS International įgyvendinamame ES paramos projekte Nr. BY3.01/16 (BE/RA/09) „Parama ir pagalba stiprinant Baltarusijos branduolinę energetiką reguliuojančios institucijos gebėjimus“ (angl. „Support and Assistance to Strengthen the Capabilities of the Belarusian Nuclear Regulatory Authority“).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017–2021 m.


Anksčiau įgyvendinti projektai

– 2016–2019 m. buvo įgyvendinta  ES paramos projekto „Techninė parama VATESI eksploatacijos nutraukimo srityje“ (6-asis etapas, Nr.1D.07/01/VAT.06) užduotis „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso licencijavimo dokumentų peržiūros paslaugos“.

– VATESI dalyvavo RISKAUDIT IRSN/GRS International įgyvendintame ES paramos projekte Nr. BE/RA/08 „Parama ir pagalba Baltarusijos branduolinės energetikos reguliavimo institucijos MES/ Gosatomnadzor gebėjimams stiprinti Baltarusijos atominės elektrinės statybos licencijavimo ir priežiūros srityje“.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014–2019 m.

– VATESI dalyvavo RISKAUDIT IRSN/GRS International įgyvendintame ES paramos projekte Nr. BE/RA/07 „Techninio bendradarbiavimo vystymas, padedant reguliavimo institucijoms branduolinės saugos srityje“.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2013–2017 m.

– Projektas „Kokybės vadybos sistemos diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“. Jo metu VATESI įdiegė vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001 standarto ir Tarptautinės atominės energijos agentūros standarto GS-R-3 reikalavimus, sukurta ir įdiegta viešojo administravimo informacinė sistema, leidžianti perkelti į elektroninę erdvę dokumentų procesų valdymą. Daugiau apie projektą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2013–2015 m.

– Projektas „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-049). Jo metu VATESI specialistai kėlė kvalifikaciją administracinio poveikio priemonių taikymo srityje.


Į viršu

 

 

Atnaujinta 2023-06-05