Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pristatome 2018 m. VATESI veiklos ataskaitą „Branduolinės energetikos sauga Lietuvoje”

Kviečiame susipažinti su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) 2018 metų veiklos ataskaita.

Pagrindinės veiklos kryptys

 

2018 m. pagrindinės VATESI specialistų pastangos buvo skirtos galutinai sustabdytų Ignalinos AE energijos blokų ir jų eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių statybos ir eksploatavimo saugos priežiūrai, Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo priežiūrai, branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos nuosekliam tobulinimui bei pasirengimui galimoms branduolinėms ir radiologinėms avarijoms Lietuvoje ir už jos ribų. Šie VATESI veiklos prioritetai bus tokie patys ir artimiausiu laikotarpiu.Licencijos ir leidimai, atestatai 

2018 m. VATESI pakeitė 1 licenciją pagal Branduolinės saugos įstatymą, išdavė 6 licencijas ir 1 leidimą pagal Radiacinės saugos įstatymą. Taip pat, VATESI sudarytos atestavimo komisijos atestavo 3 asmenis, siekiančius įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, ir 7 vadovaujančius darbuotojus, einančius aukščiausias pareigas Lietuvos branduolinės energetikos objektuose.


Ūkio subjektų veiklos priežiūra

2018 m. VATESI specialistai atliko 60 ūkio subjektų veiklos patikrinimų. Patikrinimų metu užfiksuota 13 pažeidimų, 9 iš jų buvo pašalinti tais pačiais metais. Iš viso per nurodytą laikotarpį ūkio subjektai pašalino 24 pažeidimus.

 

Svarbu pažymėti, kad pažeidimų ir neatitikčių, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės ir į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas viršyti radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytas ribines vertes, ar su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu susijusių sutrikimų nebuvo nustatyta.


Neįprastieji įvykiai

2018 m. įvykių, kurie turėtų įtakos branduolinės saugos užtikrinimui, nebuvo. Pagal VATESI reikalavimuose nustatytus informavimo kriterijus, 2018 m. buvo pranešta apie 2 neįprastuosius įvykius  Ignalinos atominėje elektrinėje ir 1 įvykį Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Įvykiai pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. INES) buvo klasifikuoti žemiau skalės ribų (0 lygiu). Šių neįprastųjų įvykių metu darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko. Mažas neįprastųjų įvykių, neturinčių įtakos saugai, skaičius rodo, kad branduolinė sauga Lietuvos branduolinės energetikos objektuose užtikrinama tinkamai.


Tarptautinis bendradarbiavimas ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymas

2018 m. gegužės mėn. vykusiame šeštajame Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos peržiūros susitikime susitariančios šalys Lietuvai  pateikė palankias išvadas – mūsų šalis vykdo įsipareigojimus pagal visas konvencijos punktų nuostatas ir tinkamai užtikrina panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą.

 

Lietuvos Respublikoje esančios branduolinės medžiagos, branduolinės dvejopo naudojimo prekės, vykdomi moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, susijusi su branduolinio kuro ciklu, naudojami tik taikiems tikslams. Tą patvirtina Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių vykdomi patikrinimai ir kasmet mūsų šaliai teikiamos teigiamos TATENA garantijų įgyvendinimo ataskaitos išvados.


Dalyvavimas kaimyninių šalių branduolinių elektrinių saugos vertinime

2018 m. VATESI specialistai kartu su Europos Sąjungos (ES) šalių branduolinę ir radiacinę saugą reguliuojančių institucijų ekspertais pagal ENSREG patvirtintą streso testų metodiką įvertino Baltarusijos atominės elektrinės (Baltarusijos AE) projektą ir nustatė, kad jis turi trūkumų ir kad šio dar statomo branduolinio energetikos objekto saugą reikia gerinti. VATESI specialistai, dalyvaudami šiame procese, mano, kad, atsižvelgiant į šio objekto artumą nuo Lietuvos sostinės Vilniaus, visos Baltarusijos AE streso testų ataskaitos peržiūros metu pateiktos rekomendacijos turi būti įgyvendintos iki branduolinės elektrinės darbo pradžios ir kaimyninė šalis turi užtikrinti, jog statomas objektas atitiktų visus saugos reikalavimus. VATESI specialistai kartu su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis dirba nuosekliai analizuodami ir vertindami turimą informaciją, dalyvauja avarinės parengties planavimo ir pasirengimo veikloje, siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų saugumą.


VATESI 2018 m. veiklos ataskaitą rasite čia.