Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymas

Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimas – kompleksinė veikla, apimanti Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) garantijų įgyvendinimo, branduolinių dvejopo naudojimo prekių kontrolės ar branduolinių bandymų uždraudimo srities veiklą.


1991 m. Lietuva prisijungė prie Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, šitaip įsipareigodama, kad visa veikla, susijusi su branduolinėmis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje bus naudojama tik taikiems tikslams.

Remdamasi Branduolinio ginklo neplatinimo sutartimi, 1992  m. spalio 15  d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašė Susitarimą su TATENA dėl garantijų taikymo. Tai suteikė teisę tarptautiniams inspektoriams lankytis Lietuvoje ir tikrinti, ar Lietuva nepažeidžia savo įsipareigojimų. 1998 m. buvo pasirašytas Susitarimo su TATENA dėl garantijų taikymo papildomasis protokolas (Papildomasis protokolas). Šiame protokole praplėstas TATENA garantijų taikymas ir TATENA inspektorių patikrinimų teisės, apimant ne tik deklaruotas, bet ir nedeklaruotas branduolines medžiagas bei branduolinės energetikos objektus, su branduolinio kuro ciklu susijusius mokslinius tyrimus ar taikomąją veiklą, įskaitant ir branduolinės energetikos įrenginių bei technologijų gamybą bei eksportą.

2004  m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą (ES) įstojusi Lietuva tapo ir Euratomo nare. Pasirašyta Euratomo sutartis be saugos priemonių taikymo numato, kad branduolinės medžiagos ES šalyse yra kontroliuojamos Europos Komisijos, t. y. joms taikomos Euratomo garantijos (Europos Komisijos reglamentas). Europos Komisijos kontrolės tikslas – įsitikinti, kad branduolinės medžiagos yra naudojamos nepažeidžiant deklaruotų tikslų ir prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai yra įgyvendinami. Tapusi ES nare Lietuva nuo 2008 m. sausio 1 d. perėjo nuo dvišalio susitarimo su TATENA dėl garantijų taikymo ir jo Papildomojo protokolo prie trišalio susitarimo (tarp šalių narių, Europos atominės energijos bendrijos ir TATENA) dėl garantijų taikymo ir jo Papildomojo protokolo įgyvendinimo.

Vykdydami Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų kontrolę TATENA, Europos Komisijos bei VATESI inspektoriai reguliariai lankosi įmonėse ar organizacijose, deklaravusiose veiklą su branduolinėmis medžiagomis. Vizitų metu inspektoriai tikrina, ar įmonės ir organizacijos vykdo tik taikiems tikslams skirtą veiklą ir ar visos branduolinės medžiagos yra tinkamai apskaitytos.

2007 m. liepos 1 d. Lietuvoje pradėjus taikyti kompleksines garantijas iš anksto nepaskelbti patikrinimai pakeitė iš anksto suplanuotuosius ketvirtinius patikrinimus. Šis faktorius, taip pat nuotolinis garantijoms įgyvendinti svarbių duomenų perdavimas iš Ignalinos AE į Vieną ir Liuksemburgą sumažino tarptautinių inspektorių darbo dienų skaičių Lietuvoje.

Perėjimas prie kompleksinių garantijų ir reguliariai vykdomi patikrinimai suteikia galimybę TATENA padaryti išvadą, kad visos šalies deklaruotos branduolinės medžiagos naudojamos tik taikiems tikslams ir nėra įrodymų apie nedeklaruotas branduolines medžiagas ar veiklą. Pirmąją tokią išvadą apie Lietuvą TATENA pateikė 2003 m., 2022 m. ši išvada pakartota devynioliktą kartą.

Pagal Europos Sąjungos ne branduolinio ginklo valstybėms taikomo trišalio garantijų susitarimo Papildomąjį protokolą kiekviena šalis privalo reguliariai teikti TATENA Papildomajame protokole nurodytą informaciją. Už tam tikros informacijos pateikimą atskirai atsako šalis ir Europos Komisija, o dalis informacijos yra bendros atsakomybės. VATESI pagal valstybės kompetenciją surenka ir apibendrina informaciją apie veiklą branduolinės energijos panaudojimo srityje Lietuvoje ir ją pateikia Europos Komisijai bei TATENA. Įgyvendinant Papildomojo protokolo reikalavimus, pasibaigus kiekvienų metų ketvirčiui taip pat yra atsiskaitoma apie nustatytos įrangos ir nebranduolinių medžiagų eksportą iš Lietuvos.

Nuorodos:

Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis  

Airijos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimas, įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis.  

Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, Papildomasis protokolas.  

2005 m. vasario 8 d. Europos Komisijos reglamentas dėl Euratomo saugumo kontrolės taikymo.

 

Daugiau informacijos: TATENA ir Europos Komisijos garantijų sistema ir kontrolės priemonės

Į viršu

Branduolinių dvejopo naudojimo prekių kontrolė

Europos Sąjungos nare tapusi Lietuva, be jau anksčiau minėtų priemonių, buvo integruota į Europos Sąjungos ir tarptautinių neplatinimo režimų eksporto kontrolės sistemą. Nuo 2004 m. Lietuva yra Branduolinių tiekėjų grupės (angl. Nuclear Suppliers Group, NSG) narė. NSG gairės nustato sąlygas, pagal kurias branduolines ir kitas susijusias dvejopo naudojimo medžiagas, įrangą ir technologijas viena šalis gali perduoti kitai. Atsižvelgdama į šias sąlygas VATESI kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija importuojamų branduolinių dvejopo naudojimo prekių tiekėjo šaliai išduoda galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą dėl taikaus šių prekių naudojimo. Šiuo metu vienintelis tokių prekių importuotojas Lietuvoje yra Ignalinos AE.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais VATESI kartu su kitomis institucijomis vykdo strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje kontrolę, taip pat dalyvauja teikiant išvadas dėl branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto.

Į viršu

Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis

1996 m. Jungtinių Tautų 50-osios Generalinės asamblėjos metu buvo pateikta pasirašyti Visuotinė branduolinių bandymų uždraudimo sutartis. Visos valstybės, prisijungdamos prie šios sutarties, įsipareigojo nevykdyti jokių branduolinio ginklo bandymų ir kitų branduolinių sprogdinimų, uždrausti ir neleisti visų šių branduolinių sprogdinimų teritorijose, priklausančiose jų jurisdikcijai ar kontrolei, be to, visos valstybės įsipareigojo susilaikyti ir nesuteikti pagrindo, neskatinti ar kokiu kitu būdu nedalyvauti branduolinio ginklo sprogdinimo bandymuose ar kituose branduoliniuose sprogdinimuose.

Šiuo metu Visuotinė branduolinių bandymų uždraudimo sutartis dar nėra įsigaliojusi, nes iš visų sutartyje įvardintų 44 valstybių sutarties dar neratifikavo Kinija, Egiptas, Iranas, Izraelis ir JAV, o Šiaurės Korėja, Indija ir Pakistanas dar nėra pradėjusios sutarties pasirašymo procedūros.

Visuotinio branduolinių bandymo uždraudimo sutarties organizacijos Parengiamasis sekretoriatas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas ir parengiamuosius darbus sutarties įsigaliojimo metu, reguliariai organizuoja politinio ir techninio pobūdžio susitikimus. VATESI yra paskirta šią veiklą koordinuojančia institucija Lietuvoje, todėl dalyvauja panašaus pobūdžio renginiuose ir suinteresuotoms institucijoms teikia informaciją bei konsultuoja branduolinių bandymų uždraudimo klausimais.

Į viršu

Atnaujinta 2023-05-16